Auteur: Jaap Walhout, Jochem Zweerink

Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020

Over deze publicatie

Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2019 en 2020, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2016 tot en met 2020. De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste scholen tussen de jaren 2019 en 2020 weinig fluctueerden.

1. Inleiding

In het kader van het in 2019 in werking getreden nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks per basisschoolvestiging (hierna: school) een onderwijsachterstandsscore (hierna: achterstandsscore). Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt. Om de juistheid van deze scores vast te stellen, voert het CBS jaarlijks plausibiliteitsanalyses uit. Dit rapport is een weergave van deze analyses gebaseerd op gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2020. 

Het CBS spreekt van een onderwijsachterstand als leerlingen door ongunstige omgevingskenmerken slechter presteren op school dan ze bij een gunstigere situatie zouden kunnen. Het CBS berekent ieder jaar per leerling een onderwijsscore die de onderwijsachterstand weergeeft gegeven diverse omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken betreffen het opleidingsniveau van zowel de moeder als de vader, het land van herkomst van de ouders, of ouders in de schuldsanering zitten, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, en het gemiddelde opleidingsniveau van moeders van leerlingen op school. 

Het CBS vertaalt onderwijsscores van leerlingen met behulp van een in de wet[1] vastgelegde formule naar achterstandsscores voor scholen. Het CBS telt per school de scores op van de leerlingen van die school die landelijk gezien tot de 15% laagst scorende leerlingen behoren. Dit is de bruto achterstandsscore. Op die brutoscore wordt een drempelwaarde in mindering gebracht, om versnippering van het budget tegen te gaan. Hierdoor ontvangen alleen de scholen met een relatief hoge achterstandsscore middelen. De drempelwaarde is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op school: hoe meer leerlingen, hoe hoger de drempel. Na aftrek van de drempel heeft elke school een netto score. Netto achterstandsscores kleiner dan nul worden vervangen door de score nul.

Deze publicatie beschrijft en analyseert de ontwikkeling van onderwijsachterstanden, onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken. Hierbij besteden we in het bijzonder aandacht aan veranderingen in de verdelingen over de jaren. Een nadere uitleg over de berekening van de achterstandsscores en de van jaar op jaar kunnen variëren is te lezen in de brochure “Fluctuaties achterstandsscores scholen”[2].

In hoofdstuk 2 worden de gebruikte data en methoden uiteengezet. Hoofdstuk 3 beschrijft ontwikkelingen in de omgevingskenmerken en frequentie en type imputatie van onderwijsscores. Veranderingen in onderwijsscores staan centraal in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 presenteert ontwikkelingen in onderwijsachterstanden. Hoofdstuk 6 geeft een samenvatting en conclusies.  

 

[1] Artikel 27 Besluit Bekostiging WPO.

[2] Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/13/fluctuaties-achterstandsscores-scholen.

2. Data en methoden

2.1 Selectie en afbakening onderzoeksdata

Voor het uitvoeren van deze plausibiliteitsanalyses gebruiken we hetzelfde databestand als voor de jaarlijkse berekening van de achterstandsscores per school. Dit bestand bevat de gegevens van alle basisschoolleerlingen op 1 oktober in de jaren 2016 tot en met 2020. 

2.2 Gebruikte methoden

Om ontwikkelingen in de verschillende variabelen in kaart te brengen, maken we voornamelijk gebruik van frequentieanalyses.

Bij deze analyses bekijken we in hoeverre de frequentieverdelingen over de jaren heen dezelfde patronen blijven volgen. We laten de frequentieverdelingen zien voor onder andere de onderwijs- en achterstandsscores en voor de omgevingskenmerken die worden gebruikt bij de berekening van onderwijsscores. We kijken hierbij voornamelijk naar de relatieve frequentie omdat groepen van verschillende grootte daarmee makkelijk met elkaar zijn te vergelijken. Bij de analyse van de achterstandsscores wordt ook gekeken naar de verschillen per school tussen de jaren 2019 en 2020

3. Analyse omgevingskenmerken en imputatie

In dit hoofdstuk bekijken we de relatieve frequentie van de voor het berekenen van de onderwijsscores gebruikte omgevingskenmerken, alsmede gegevens over hoe vaak onderwijsscores geïmputeerd zijn. 

3.1 Opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van ouders is een belangrijk kenmerk voor het berekenen van de onderwijsscores. Voor het opleidingsniveau wordt gebruikgemaakt van bestaande onderwijsregistraties zoals die in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS aanwezig zijn.

De onderwijsregistratie in het SSB is echter incompleet voor een deel van de Nederlandse bevolking. Het opleidingsniveau is vaker onbekend voor oudere mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen die (een deel van) hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd. De onbekende opleidingsniveaus worden alsnog bepaald met specifieke statistische methoden; dit wordt ook wel imputatie genoemd. Bij het imputeren wordt gebruikgemaakt van andere kenmerken die wel bekend zijn uit registraties en die samenhangen met het opleidingsniveau van een persoon, zoals het inkomen en (indien bekend) het opleidingsniveau van de partner. Op basis van een aantal kenmerken wordt een voorspelling gemaakt van de onbekende opleidingsniveaus. Op individueel niveau zal deze voorspelling uiteraard niet altijd kloppen, maar gemiddeld over grotere groepen mensen geven de imputaties een betrouwbare schatting van de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

De figuren 3.1.1 en 3.1.2 geven de relatieve frequentie weer van de opleidingsniveaus van ouders uitgesplitst naar jaar. De verdeling van het opleidingsniveau wordt getoond van boven, het hoogste opleidingsniveau (Hbo-, wo-master, doctor), naar beneden, het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs).  De figuur laat zien dat ouders, vooral moeders, in de loop der jaren vaker hoger opgeleid zijn en minder vaak mbo-4 opgeleid zijn. Wat opvalt is de daling in het aandeel moeders en vaders dat mbo-2 of mbo-3 opgeleid is in 2020. Ook de relatief sterke stijging in het aandeel moeders en vaders met hbo-, wo-bachelor als hoogste opleidingsniveau in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren valt op. Deze afwijkende patronen voor opleidingsniveaus van ouders worden mogelijk veroorzaakt doordat de vulling van opleidingsniveaus van ouders over de tijd beter wordt en dit in net iets andere geïmputeerde opleidingsniveaus resulteert. 

3.1.1 Opleidingsniveau vader
Opleidingsniveau vader20162017201820192020
Hbo-, wo-master, doctor1414,614,915,215,2
Hbo-, wo-bachelor22,422,72323,224,3
Havo, vwo6,36,36,166
Mbo424,123,322,521,820,8
Mbo2 en mbo317,217,618,118,418
Vmbo-g/t, avo onderbouw1,91,91,92,12,1
vmbo-b/k, mbo18,58,17,87,77,6
Basisonderwijs5,65,55,85,66

3.1.2 Opleidingsniveau moeder
Opleidingsniveau moeder20162017201820192020
Hbo-, wo-master, doctor14,214,815,616,517
Hbo-, wo-bachelor24,925,726,326,828,6
Havo, vwo5,65,354,94,7
Mbo422,922,121,220,519,9
Mbo2 en mbo316,416,416,516,315,1
Vmbo-g/t, avo onderbouw2,52,62,42,42,4
vmbo-b/k, mbo16,96,76,46,36,3
Basisonderwijs6,66,56,56,26

3.2 Herkomst

De figuren 3.2.1 en 3.2.2 tonen de relatieve frequentie van de herkomstcategorie uitgesplitst naar jaar. Hierbij krijgt een kind waarvan één van de ouders als herkomst Nederland heeft, ook Nederland als herkomst. Het aandeel kinderen met “Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns-Amerika” als herkomst is de afgelopen jaren geleidelijk is gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van kinderen vanuit Syrië en de instroom van kennismigranten uit onder meer India.  Ook het aandeel kinderen uit (nieuwe) EU-landen is gestegen. Deze stijgingen gingen vooral ten koste van het aandeel kinderen met een Nederlandse herkomst. De aandelen kinderen in de overige herkomstcategorieën bleven grofweg gelijk over de tijd.

3.2.1 Herkomst
Herkomst20162017201820192020
Nederland81,180,479,678,978,4
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,41,41,51,61,6
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,12,32,42,62,8
Noord-Afrika4,44,44,44,44,4
Oost-Azië1,31,41,41,41,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika4,34,95,25,55,8
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,42,42,5
Turkije3,03,03,03,13,1

3.2.2 Herkomst (zonder Nederland)
Herkomst20162017201820192020
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,41,41,51,61,6
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,12,32,42,62,8
Noord-Afrika4,44,44,44,44,4
Oost-Azië1,31,41,41,41,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika4,34,95,25,55,8
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,42,42,5
Turkije3,03,03,03,13,1

3.3 Verblijfsduur van de moeder 

Figuur 3.3.1 geeft de relatieve frequentie van de verblijfsduur van de moeder van het kind uitgesplitst naar jaar weer. Het aandeel moeders met een verblijfsduur korter dan 5 jaar is vanwege de recente migranteninstroom licht toegenomen. Dit gaat ten koste van de fractie moeders met een verblijfsduur langer dan 10 jaar. 

3.3.1 Verblijfsduur moeder
Verblijfsduur moeder20162017201820192020
>1092,491,69190,690,4
5-10jr3,94,14,24,34,6
0-5jr3,74,34,85,15

3.4 Ouders in de schuldsanering

Figuur 3.4.1 toont het percentage leerlingen met ouders in de schuldsanering uitgesplitst naar jaar. Het aandeel kinderen met ouders in de schuldsanering is de afgelopen jaren gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van dat het economisch de laatste jaren tot aan de coronacrisis steeds beter ging en de werkloosheid steeds verder is gedaald. 

3.4.1 Leerlingen met ouders in de schuldsanering
Leerlingen met ouders in de schuldsanering20162017201820192020
10,930,860,750,61
 

3.5 Gemiddeld opleidingsniveau van moeders op school

Figuur 3.5.1 laat de relatieve frequentie zien van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school uitgesplitst naar jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school is de laatste jaren gestegen. Dit is in lijn met de eerdere geconstateerde stijging van het opleidingsniveau van moeders.  

3.5.1 Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school
Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school2016 (Dichtheid)2017 (Dichtheid)2018 (Dichtheid)2019 (Dichtheid)2020 (Dichtheid)
00,004130,004240,002790,001700,00404
0,010760,004360,004600,003130,001630,00446
0,021530,004680,004860,003490,001600,00485
0,032290,005100,005030,003850,001610,00518
0,043050,005600,005130,004190,001640,00545
0,053820,006140,005210,004500,001680,00563
0,064580,006680,005300,004760,001730,00574
0,075340,007160,005450,004960,001800,00577
0,086110,007510,005700,005090,001900,00574
0,096870,007700,006070,005140,002030,00565
0,107630,007730,006560,005140,002220,00551
0,118400,007590,007160,005100,002460,00534
0,129160,007350,007870,005050,002750,00517
0,139920,007040,008650,005030,003090,00503
0,150680,006730,009460,005070,003470,00494
0,161450,006480,010270,005190,003860,00494
0,172210,006360,011020,005410,004260,00508
0,182970,006400,011680,005710,004630,00539
0,193740,006660,012170,006090,004990,00588
0,204500,007150,012470,006520,005330,00654
0,215260,007910,012560,006970,005650,00737
0,226030,008950,012440,007400,005950,00832
0,236790,010290,012110,007800,006260,00931
0,247550,011920,011620,008150,006560,01027
0,258320,013800,011040,008480,006870,01113
0,269080,015850,010420,008790,007180,01179
0,279840,017990,009870,009140,007470,01222
0,290610,020090,009450,009570,007750,01239
0,301370,022050,009250,010090,008020,01230
0,312130,023730,009330,010720,008280,01197
0,322900,025080,009730,011440,008560,01146
0,333660,026030,010470,012230,008890,01081
0,344420,026590,011550,013040,009290,01010
0,355190,026780,012880,013810,009810,00939
0,365950,026680,014390,014500,010470,00875
0,376710,026330,015950,015060,011290,00823
0,387480,025820,017460,015460,012300,00787
0,398240,025180,018810,015710,013500,00771
0,409000,024470,019900,015810,014850,00777
0,419770,023710,020680,015780,016350,00805
0,430530,022950,021150,015660,017970,00855
0,441290,022220,021340,015490,019650,00924
0,452050,021560,021320,015290,021360,01013
0,462820,021050,021190,015080,023040,01120
0,473580,020710,021040,014890,024630,01243
0,484340,020600,020950,014750,026080,01379
0,495110,020740,020940,014680,027310,01524
0,505870,021150,020990,014700,028280,01672
0,516630,021810,021040,014830,028920,01818
0,527400,022710,021020,015090,029200,01955
0,538160,023810,020840,015510,029120,02077
0,548920,025070,020450,016120,028690,02180
0,559690,026450,019860,016970,028000,02257
0,570450,027910,019090,018090,027120,02309
0,581210,029390,018230,019510,026180,02338
0,591980,030870,017390,021250,025340,02345
0,602740,032280,016690,023310,024700,02333
0,613500,033610,016270,025640,024370,02306
0,624270,034790,016260,028150,024410,02269
0,635030,035800,016760,030710,024830,02226
0,645790,036590,017880,033170,025630,02182
0,656560,037140,019580,035340,026760,02140
0,667320,037420,021820,037060,028140,02107
0,678080,037420,024470,038200,029680,02089
0,688850,037150,027360,038690,031270,02092
0,699610,036640,030280,038520,032800,02123
0,710370,035960,033000,037770,034170,02193
0,721140,035230,035330,036630,035250,02305
0,731900,034580,037100,035320,035960,02464
0,742660,034120,038220,034020,036260,02669
0,753420,033960,038690,032880,036150,02917
0,764190,034120,038590,032040,035670,03197
0,774950,034600,038090,031520,034850,03495
0,785710,035310,037420,031310,033800,03791
0,796480,036150,036870,031360,032600,04064
0,807240,036970,036750,031590,031360,04291
0,818000,037670,037280,031930,030180,04454
0,828770,038170,038660,032340,029150,04536
0,839530,038470,040980,032820,028360,04533
0,850290,038650,044240,033440,027870,04440
0,861060,038830,048370,034300,027740,04276
0,871820,039230,053190,035470,028000,04065
0,882580,040020,058450,037020,028650,03830
0,893350,041380,063830,038940,029630,03600
0,904110,043410,068990,041150,030900,03400
0,914870,046200,073600,043520,032390,03251
0,925640,049770,077340,045870,034000,03168
0,936400,054120,079970,048000,035680,03157
0,947160,059190,081250,049730,037370,03221
0,957930,064880,081250,050970,039040,03352
0,968690,071030,080110,051690,040690,03543
0,979450,077410,078100,051950,042340,03781
0,990220,083730,075550,051930,044030,04054
1,000980,089630,072810,051870,045780,04349
1,011740,094780,070230,052050,047630,04655
1,022500,098850,068080,052690,049600,04962
1,033270,101540,066560,053960,051690,05263
1,044030,102890,065730,055920,053880,05552
1,054790,102980,065590,058530,056140,05824
1,065560,102010,066050,061700,058470,06074
1,076320,100260,066960,065220,060830,06300
1,087080,098000,068180,068890,063200,06497
1,097850,095530,069610,072480,065560,06665
1,108610,093080,071140,075800,067860,06800
1,119370,090880,072750,078710,070050,06903
1,130140,089110,074420,081140,072110,06973
1,140900,087980,076160,083090,073990,07010
1,151660,087670,077980,084630,075690,07018
1,162430,088430,079880,085910,077210,07007
1,173190,090470,081820,087070,078630,06985
1,183950,094060,083780,088240,080010,06965
1,194720,099260,085720,089490,081410,06961
1,205480,105960,087640,090870,082860,06986
1,216240,113890,089550,092390,084350,07051
1,227010,122620,091480,094020,085770,07164
1,237770,131550,093490,095690,087020,07325
1,248530,139970,095660,097350,087950,07532
1,259300,147200,098050,098940,088450,07777
1,270060,152640,100660,100460,088440,08050
1,280820,155870,103450,101880,087950,08338
1,291590,156730,106370,103250,087120,08631
1,302350,155340,109320,104600,086180,08920
1,313110,152060,112200,105960,085470,09202
1,323870,147490,114910,107350,085320,09474
1,334640,142290,117370,108770,085980,09738
1,345400,137240,119540,110200,087640,09993
1,356160,132990,121390,111630,090350,10241
1,366930,129970,122930,113030,094070,10482
1,377690,128430,124180,114400,098650,10717
1,388450,128490,125180,115750,103860,10945
1,399220,130070,126010,117110,109450,11166
1,409980,132990,126760,118500,115170,11380
1,420740,137000,127560,119980,120760,11587
1,431510,141780,128540,121560,126030,11787
1,442270,147000,129860,123280,130850,11979
1,453030,152340,131670,125120,135120,12163
1,463800,157550,134120,127060,138850,12340
1,474560,162460,137310,129070,142130,12510
1,485320,167000,141340,131120,145040,12672
1,496090,171190,146200,133170,147700,12825
1,506850,175210,151880,135190,150180,12967
1,517610,179290,158260,137200,152570,13093
1,528380,183640,165200,139200,154850,13198
1,539140,188450,172520,141260,157010,13276
1,549900,193770,180040,143450,158970,13324
1,560670,199570,187560,145880,160630,13344
1,571430,205660,194960,148650,161920,13340
1,582190,211800,202160,151910,162830,13323
1,592950,217670,209140,155750,163400,13313
1,603720,222960,215950,160220,163800,13326
1,614480,227420,222670,165310,164320,13381
1,625240,230890,229460,171000,165290,13488
1,636010,233300,236430,177210,167020,13654
1,646770,234740,243720,183820,169790,13881
1,657530,235330,251380,190710,173780,14165
1,668300,235360,259370,197730,179050,14503
1,679060,235080,267510,204790,185500,14891
1,689820,234690,275490,211820,192940,15332
1,700590,234350,282830,218790,201070,15829
1,711350,234160,289010,225760,209510,16391
1,722110,234180,293620,232790,217890,17027
1,732880,234460,296370,240010,225830,17749
1,743640,235070,297170,247480,232940,18545
1,754400,236070,296160,255200,238930,19402
1,765170,237590,293670,263070,243610,20294
1,775930,239720,290190,270960,246850,21190
1,786690,242530,286270,278660,248550,22053
1,797460,246040,282460,285960,248730,22846
1,808220,250170,279180,292690,247450,23535
1,818980,254760,276690,298720,244890,24097
1,829750,259480,275090,304010,241310,24517
1,840510,264020,274300,308610,237050,24793
1,851270,268080,274150,312590,232510,24939
1,862040,271400,274370,316060,228160,24983
1,872800,273850,274760,319080,224460,24964
1,883560,275420,275200,321660,221880,24937
1,894320,276280,275650,323780,220910,24957
1,905090,276790,276120,325370,221720,25067
1,915850,277450,276670,326390,224470,25298
1,926610,278840,277340,326880,229170,25665
1,937380,281580,278170,326970,235730,26162
1,948140,286180,279170,326860,243940,26767
1,958900,292960,280380,326820,253550,27441
1,969670,302100,281860,327140,264220,28139
1,980430,313260,283730,328010,275620,28812
1,991190,325820,286170,329530,287430,29419
2,001960,339040,289390,331650,299330,29928
2,012720,352100,293570,334180,311060,30320
2,023480,364240,298780,336820,322390,30587
2,034250,374840,304980,339240,333110,30745
2,045010,383480,312000,341190,343100,30818
2,055770,389950,319580,342580,352280,30836
2,066540,394320,327380,343440,360610,30827
2,077300,396820,335040,343940,368020,30822
2,088060,397840,342200,344350,374480,30847
2,098830,397870,348600,344970,379950,30925
2,109590,397410,354060,346120,384420,31071
2,120350,396950,358540,348030,387880,31293
2,131120,396990,362090,350850,390350,31591
2,141880,397830,364930,354610,391850,31958
2,152640,399720,367350,359200,392430,32381
2,163410,402820,369820,364430,392130,32844
2,174170,407230,372790,370060,390980,33329
2,184930,412990,376690,375780,388980,33814
2,195690,420110,381870,381370,386220,34283
2,206460,428510,388570,386720,382740,34722
2,217220,438060,396840,391790,378650,35119
2,227980,448490,406570,396660,374140,35466
2,238750,459440,417480,401490,369460,35755
2,249510,470450,429150,406440,364980,35984
2,260270,480980,441090,411690,361090,36155
2,271040,490470,452800,417350,358180,36274
2,281800,498380,463860,423400,356590,36354
2,292560,504290,473960,429710,356560,36412
2,303330,508210,482860,436030,358150,36470
2,314090,510260,490590,441980,361260,36556
2,324850,510790,497290,447140,365750,36701
2,335620,510250,503100,451270,371160,36930
2,346380,509160,508140,454240,377170,37264
2,357140,508060,512460,456160,383530,37715
2,367910,507400,516020,457320,390140,38288
2,378670,507540,518730,458180,396990,38975
2,389430,508740,520450,459270,404210,39757
2,400200,511110,521080,461120,412030,40602
2,410960,514680,520610,464150,420660,41471
2,421720,519320,519190,468550,430290,42319
2,432490,524830,517130,474330,441030,43102
2,443250,530830,514930,481250,452840,43782
2,454010,536810,513300,488940,465520,44329
2,464770,542190,513010,496950,478750,44723
2,475540,546420,514630,504870,491960,44977
2,486300,549000,518540,512490,504600,45120
2,497060,549550,524860,519810,516110,45188
2,507830,547840,533320,526990,526010,45226
2,518590,543850,543380,534250,533950,45280
2,529350,537730,554190,541820,539760,45393
2,540120,529810,564760,549820,543450,45600
2,550880,520520,574050,558210,545200,45922
2,561640,510310,581140,566710,545350,46364
2,572410,499660,585310,574890,544330,46916
2,583170,488980,586180,582190,542600,47547
2,593930,478600,583680,587980,540590,48212
2,604700,468900,578010,591730,538630,48854
2,615460,460160,569840,592880,536950,49398
2,626220,452730,560050,591530,535620,49792
2,636990,447000,549420,587840,534640,49995
2,647750,443370,538650,582190,533950,49989
2,658510,442190,528310,575060,533510,49779
2,669280,443650,518810,566950,533280,49400
2,680040,447790,510380,558330,533270,48907
2,690800,454410,503120,549530,533470,48373
2,701570,463070,497000,540760,533910,47879
2,712330,473170,491960,532090,534530,47505
2,723090,483940,487910,523520,535230,47317
2,733860,494580,484760,515000,535820,47364
2,744620,504200,482480,506530,536010,47671
2,755380,511880,481090,498200,535380,48247
2,766140,516790,480620,490230,533480,49059
2,776910,518430,481040,482870,529990,50051
2,787670,516480,482320,476400,524700,51161
2,798430,510890,484340,471000,517540,52323
2,809200,501930,486870,466770,508690,53466
2,819960,490200,489540,463610,498500,54518
2,830720,476530,491830,461300,487520,55413
2,841490,461880,493200,459460,476350,56090
2,852250,447250,493080,457660,465660,56503
2,863010,433530,491050,455440,455990,56624
2,873780,421400,486900,452380,447780,56447
2,884540,411340,480700,448210,441210,55992
2,895300,403570,472880,442790,436280,55303
2,906070,398090,464100,436150,432830,54435
2,916830,394880,455310,428680,430310,53475
2,927590,393550,447320,420890,428260,52487
2,938360,393780,440700,413340,426280,51518
2,949120,395240,435700,406660,424090,50591
2,959880,397630,432250,401390,421590,49709
2,970650,400650,429990,397950,418880,48852
2,981410,403960,428430,396630,416250,47991
2,992170,407240,427000,397460,414110,47093
3,002940,410080,425270,400310,412910,46133
3,013700,412070,422990,404840,413080,45103
3,024460,412820,420170,410580,414860,44014
3,035230,411990,417050,416950,418320,42899
3,045990,409400,414040,423350,423310,41811
3,056750,405090,411650,429150,429250,40820
3,067510,399360,410370,433870,435410,39985
3,078280,392800,410390,437120,441020,39353
3,089040,386230,411730,438630,445350,38954
3,099800,380300,414150,438240,447780,38797
3,110570,375500,417250,435890,447900,38870
3,121330,372000,420490,431640,445530,39138
3,132090,369590,423270,425690,440710,39555
3,142860,367820,425040,418350,433710,40063
3,153620,366030,425310,410020,424950,40602
3,164380,363580,423740,401190,414950,41117
3,175150,360000,420170,392360,404290,41564
3,185910,355090,414570,384000,393540,41913
3,196670,348990,407110,376570,383330,42146
3,207440,342110,398010,370270,374120,42270
3,218200,335020,387720,365090,366290,42305
3,228960,328330,376810,360860,360110,42267
3,239730,322460,365800,357280,355700,42171
3,250490,317530,355250,353970,353040,42024
3,261250,313390,345640,350530,351940,41821
3,272020,309720,337360,346660,352020,41551
3,282780,306120,330650,342170,352810,41197
3,293540,302180,325580,337030,353750,40741
3,304310,297570,321960,331340,354310,40166
3,315070,292090,319410,325370,354020,39465
3,325830,285660,317390,319390,352570,38638
3,336590,278350,315210,313700,349750,37695
3,347360,270340,312200,308560,345700,36647
3,358120,261870,307700,304020,340730,35533
3,368880,253270,301270,300050,335170,34382
3,379650,244940,292890,296530,329380,33232
3,390410,237380,282720,293310,323660,32117
3,401170,230980,271150,290220,318210,31075
3,411940,226070,258700,287140,313150,30139
3,422700,222860,245940,283990,308500,29339
3,433460,221370,233420,280710,304210,28697
3,444230,221420,221590,277260,300200,28224
3,454990,222680,210790,273620,296420,27921
3,465750,224640,201260,269740,292840,27775
3,476520,226790,193100,265560,289500,27764
3,487280,228620,186350,261000,286460,27858
3,498040,229760,181000,255990,283760,28020
3,508810,229960,177080,250540,281400,28207
3,519570,229170,174530,244710,279330,28391
3,530330,227430,173180,238620,277460,28551
3,541100,224860,172890,232450,275640,28676
3,551860,221590,173420,226420,273690,28766
3,562620,217720,174490,220730,271440,28829
3,573390,213260,175780,215560,268720,28875
3,584150,208170,176970,211010,265420,28917
3,594910,202390,177760,207090,261490,28963
3,605680,195930,177910,203770,256940,29011
3,616440,188870,177330,200930,251880,29053
3,627200,181390,176010,198460,246510,29069
3,637960,173820,174070,196290,241130,29032
3,648730,166560,171720,194370,236020,28916
3,659490,160070,169250,192770,231420,28701
3,670250,154790,166940,191550,227490,28375
3,681020,151090,165000,190840,224230,27934
3,691780,149170,163540,190660,221550,27380
3,702540,149130,162550,191010,219230,26724
3,713310,150600,161930,191740,216980,25982
3,724070,153070,161490,192610,214560,25175
3,734830,155950,161020,193310,211780,24329
3,745600,158560,160300,193480,208620,23474
3,756360,160320,159160,192840,205190,22641
3,767120,160700,157520,191220,201780,21864
3,777890,159420,155350,188610,198810,21176
3,788650,156350,152710,185230,196660,20611
3,799410,151620,149680,181550,195580,20174
3,810180,145540,146410,178010,195720,19866
3,820940,138580,143020,175050,197040,19673
3,831700,131300,139660,172910,199370,19576
3,842470,124310,136480,171690,202380,19549
3,853230,118180,133600,171230,205640,19564
3,863990,113450,131150,171210,208680,19599
3,874760,110280,129280,171200,210980,19637
3,885520,108690,128050,170710,212050,19667
3,896280,108520,127500,169310,211470,19682
3,907050,109450,127570,166690,208920,19677
3,917810,111090,128120,162690,204060,19647
3,928570,113060,128900,157270,197040,19579
3,939330,115050,129620,150600,188120,19456
3,950100,116890,129980,143020,177710,19258
3,960860,118520,129650,134840,166280,18966
3,971620,119980,128450,126380,154420,18566
3,982390,121380,126410,117970,142670,18050
3,993150,122840,123700,109920,131560,17423
4,003910,124410,120660,102490,121510,16702
4,014680,126070,117680,095950,112840,15918
4,025440,127680,115220,090510,105770,15109
4,036200,129120,113640,086330,100410,14321
4,046970,130220,113200,083550,096790,13598
4,057730,130880,113970,082200,094920,12975
4,068490,131050,115810,082260,094720,12479
4,079260,130750,118420,083670,095920,12127
4,090020,130030,121390,086040,098300,11905
4,100780,128950,124260,089000,101590,11788
4,111550,127570,126590,092120,105470,11751
4,122310,125910,128070,094930,109590,11769
4,133070,123980,128640,097020,113620,11823
4,143840,121730,128360,098020,117190,11903
4,154600,119080,127400,097720,120020,12010
4,165360,116000,125960,096060,121860,12152
4,176130,112400,124210,093160,122530,12340
4,186890,108360,122270,089280,121950,12580
4,197650,103960,120200,084800,120120,12872
4,208410,099310,117960,080150,117040,13204
4,219180,094570,115480,075790,112980,13548
4,229940,089920,112660,072120,108180,13861
4,240700,085530,109390,069350,102910,14102
4,251470,081550,105640,067550,097490,14238
4,262230,078130,101360,066680,092220,14250
4,272990,075380,096580,066610,087440,14136
4,283760,073390,091420,067080,083410,13914
4,294520,072220,085970,067840,080380,13617
4,305280,071860,080350,068600,078490,13290
4,316050,072280,074720,069090,077780,12976
4,326810,073380,069200,069140,078160,12715
4,337570,074930,063970,068640,079450,12531
4,348340,076640,059190,067580,081390,12431
4,359100,078240,055040,066060,083640,12405
4,369860,079470,051700,064230,085890,12428
4,380630,080130,049310,062320,087960,12459
4,391390,080130,048010,060520,089740,12464
4,402150,079500,047840,058960,091240,12417
4,412920,078360,048800,057700,092530,12303
4,423680,076930,050770,056740,093740,12122
4,434440,075430,053470,056050,094940,11878
4,445210,074080,056570,055550,096190,11585
4,455970,073010,059740,055170,097450,11255
4,466730,072250,062600,054900,098570,10897
4,477500,071750,064840,054720,099350,10515
4,488260,071320,066220,054680,099560,10109
4,499020,070730,066600,054860,098850,09676
4,509780,069760,065970,055360,097140,09213
4,520550,068250,064460,056300,094380,08716
4,531310,066150,062280,057690,090650,08191
4,542070,063510,059740,059530,086140,07645
4,552840,060480,057170,061780,081140,07087
4,563600,057290,054900,064310,075980,06526
4,574360,054210,053260,066970,071000,05972
4,585130,051500,052400,069590,066500,05429
4,595890,049370,052420,071990,062720,04906
4,606650,047960,053300,074000,059780,04407
4,617420,047300,054950,075490,057680,03938
4,628180,047360,057200,076400,056330,03506
4,638940,048010,059790,076730,055540,03119
4,649710,049090,062450,076530,055050,02786
4,660470,050340,064870,075920,054580,02518
4,671230,051560,066780,075030,053940,02326
4,682000,052590,067930,074010,052980,02211
4,692760,053320,068160,072940,051680,02174
4,703520,053700,067400,071830,050070,02213
4,714290,053750,065620,070650,048260,02322
4,725050,053540,062950,069310,046390,02493
4,735810,053180,059620,067720,044650,02716
4,746580,052790,055870,065770,043180,02981
4,757340,052490,051960,063390,042120,03277
4,768100,052350,048120,060560,041550,03594
4,778860,052450,044570,057300,041520,03922
4,789630,052840,041480,053730,042030,04253
4,800390,053580,039000,049980,042950,04574
4,811150,054750,037240,046230,044120,04876
4,821920,056420,036290,042670,045360,05147
4,832680,058670,036200,039430,046480,05377
4,843440,061580,036990,036620,047300,05557
4,854210,065160,038660,034300,047680,05682
4,864970,069370,041160,032500,047550,05747
4,875730,074060,044350,031210,046920,05755
4,886500,078990,047940,030420,045890,05707
4,897260,083850,051630,030070,044620,05614
4,908020,088270,055070,030150,043340,05484
4,918790,091840,057920,030620,042260,05331
4,929550,094200,059870,031430,041630,05167
4,940310,095040,060710,032560,041550,05007
4,951080,094180,060340,033990,042010,04860
4,961840,091440,058780,035690,042910,04739
4,972600,087110,056200,037610,044070,04645
4,983370,081470,052840,039720,045280,04581
4,994130,074910,049030,041950,046280,04543
5,004890,067850,045100,044220,046870,04527
5,015660,060720,041400,046410,046920,04525
5,026420,053910,038200,048370,046350,04528
5,037180,047740,035630,049920,045190,04527
5,047950,042420,033740,050890,043530,04512
5,058710,038090,032490,051120,041500,04474
5,069470,034800,031800,050550,039270,04407
5,080230,032530,031540,049200,036970,04308
5,091000,031180,031550,047250,034690,04178
5,101760,030610,031700,044970,032470,04019
5,112520,030660,031840,042800,030290,03842
5,123290,031110,031860,041170,028130,03658
5,134050,031750,031640,040420,025970,03478
5,144810,032380,031090,040750,023800,03309
5,155580,032840,030170,042220,021660,03157
5,166340,033000,028830,044660,019650,03024
5,177100,032760,027100,047800,017870,02907
5,187870,032060,025070,051210,016460,02803
5,198630,030910,022860,054460,015530,02708
5,209390,029320,020590,057130,015200,02618
5,220160,027360,018380,058910,015520,02533
5,230920,025130,016340,059640,016460,02455
5,241680,022750,014550,059270,017900,02387
5,252450,020330,013040,057850,019700,02335
5,263210,017990,011820,055630,021710,02304
5,273970,015850,010860,052810,023770,02296
5,284740,013980,010130,049580,025750,02310
5,295500,012410,009580,046070,027550,02341
5,306260,011170,009140,042400,029110,02385
5,317030,010240,008770,038650,030420,02430
5,327790,009600,008430,034890,031460,02470
5,338550,009160,008090,031210,032240,02494
5,349320,008870,007770,027690,032760,02495
5,360080,008630,007460,024390,032970,02465
5,370840,008350,007180,021380,032810,02402
5,381600,007970,006960,018710,032260,02305
5,392370,007440,006800,016400,031290,02177
5,403130,006750,006700,014430,029900,02022
5,413890,005930,006660,012730,028140,01851
5,424660,005010,006630,011270,026120,01675
5,435420,004080,006570,009980,023970,01501
5,446180,003190,006440,008830,021830,01338
5,456950,002400,006200,007790,019860,01191
5,467710,001730,005820,006860,018160,01062
5,478470,001200,005300,006030,016820,00952
5,489240,000790,004680,005340,015840,00860
5,50,000500,003990,004780,015180,00783