Hoe zijn de arbeidsomstandigheden van zzp’ers?

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn tevredener over hun arbeidsomstandigheden dan werknemers. In 2017 was 78 procent tevreden. Van de werknemers was dat 72 procent. Zij hebben ook minder vaak last van psychische vermoeidheid door het werk: 8 procent had hier enkele keren per maand of vaker last van. Onder werknemers is dat percentage twee keer zo hoog.
De geringere vermoeidheidsklachten van zelfstandig ondernemers zijn terug te voeren op het verschil in zelfstandigheid in het werk (autonomie) en in werkdruk. Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren meer zelfstandigheid en een lagere werkdruk dan werknemers. Beide factoren zijn van belang als het gaat om werkgerelateerde psychische vermoeidheid.
Gemiddeld genomen loopt de fysieke arbeidsbelasting van werknemers en van zelfstandig ondernemers zonder personeel maar weinig uiteen. Ruim 1 op de 5 geeft aan regelmatig veel kracht te moeten zetten bij de uitvoering van het werk. Werknemers hebben wat vaker te maken met besmette personen, wat samenhangt met hun oververtegenwoordiging in de zorg. En zelfstandig ondernemers, die relatief vaak werkzaam zijn in de bouw, maken vaker gebruik van gereedschappen of apparaten die trillingen veroorzaken.

Arbeidsomstandigheden, 2017 (%)
CategoryWerknemersZelfstandig ondernemers zonder personeel
Tevreden met arbeidsomstandigheden7278
Burn-outklachten168
Zelfstandigheid in het werk:
verlof nemen4965
oplossingen bedenken6889
werktempo bepalen5585
volgorde werkzaamheden bepalen6189
zelf beslissen6092
Werkdruk:
extra hard werken3223
heel veel werk doen4634
erg snel werken3723
Fysieke belasting:
regelmatig veel kracht zetten2122
regelmatig te maken met trillingen1013
contact met besmette personen63
Bron: CBS, TNO