Hebben zzp’ers een voorziening voor arbeidsongeschiktheid of pensioen?

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw, bijvoorbeeld via een lijfrente. In 2017 betaalde bijna 19 procent van de 906 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijna 1 op de 10 betaalde lijfrentepremie als pensioenvoorziening. In de afgelopen jaren is het aandeel dat premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente steeds gedaald.

Zzp'ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente
 Premie aov zzp (%)Premie lijfrente zzp (%)
201123,313,3
201222,812,5
201321,711,6
201420,310,7
201519,510,1
201618,99,7
2017*18,69,6
*voorlopige cijfers

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, geven daarvoor meerdere redenen: 46 procent geeft aan dat de baten van zo’n verzekering niet opwegen tegen de kosten en 37 procent zegt het niet te kunnen betalen. Een vijfde van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die nog maar een korte periode tot hun pensioen hoeven te overbruggen. Daarnaast geeft bijna een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zijn met name vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Tot slot heeft een kleine groep geen verzekering, omdat men niet wordt geaccepteerd vanwege leeftijd of gezondheid.

Redenen1) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel om niet verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid, 2019
Redenen (%)
Kosten wegen niet
op tegen baten
45,7
Kan het niet betalen36,6
Kan het financiële
risico zelf dragen
20,9
Kan terugvallen op
inkomen partner
19,7
Nooit gezondheidsklachten12
Niet duidelijk wanneer
verzekeraar uitkeert
9,7
Geen vertrouwen in
keuring verzekeraars
9,4
Verzekeraar accepteert mij
niet om mijn leeftijd
5,9
Verzekeraar accepteert mij
niet om mijn gezondheid
4,8
Anders11,5
1)meerdere antwoorden mogelijk
 

De meest genoemde reden om geen voorziening te hebben voor het pensioen, is dat het te duur is. Ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (31 procent) of dat het pensioen nog ver weg is (20 procent).

Redenen1) voor zelfstandig ondernemers zonder personeel om geen pensioenvoorziening te hebben, 2019
Redenen (%)
Kan het niet betalen54
Nog niet aan toegekomen31,3
Pensioen is nog ver weg19,5
Andere reden15,3
Mijn partner heeft
een goed pensioen
8,2
1)meerdere antwoorden mogelijk