Tekort en schuld volgens de EMU-normen

Standbeeld voor gebouw Europese bank persoon houdt euroteken omhoog

De lidstaten van de Europese Unie hebben zich verplicht om het overheidstekort en de overheidsschuld niet te hoog te laten oplopen. Het tekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de schuld mag niet hoger zijn dan 60 procent van het bbp. Als het tekort de norm van 3 procent overschrijdt, komt de lidstaat in de procedure voor buitensporige tekorten terecht.

Tweemaal per jaar, aan het eind van maart en aan het eind van september, leveren de lidstaten van de EU financiële informatie over de hoogte van het overheidstekort en de overheidsschuld aan de Europese Commissie. De rapportageprocedures zijn gedefinieerd in verordening (EG) Nr. 479/2009 van de raad en is hieronder te vinden.

Het CBS levert de gegevens over de Nederlandse overheidsfinanciën aan Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, in de vorm van de zogenoemde notification tables. De notification tables zijn hieronder te vinden.

Daarnaast leveren de lidstaten sinds 2009 aanvullende gegevens over interventies van de overheid als gevolg van de financiële crisis in de vorm van Supplementary tables for the financial crisis. De Supplementary tables zijn hieronder te vinden.

Tot slot is CBS ook verplicht openbaar te maken welke instellingen in de statistieken van de overheidsfinanciën meegerekend zijn. Deze lijst van overheidseenheden en een achtergrondartikel over de afbakening van de sector overheid zijn te vinden op Lijst instellingen sector overheid.


Geen resultaten gevonden.