Onderzoek op maat

Het CBS heeft als wettelijke taak het samenstellen en publiceren van statistische informatie die relevant is voor de samenleving. Deze informatie betreft vele maatschappelijke aspecten en loopt uiteen van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Om die informatie te kunnen samenstellen, verzamelt het CBS gegevens bij personen, bedrijven, instellingen en bij (overheids)registraties. Daarmee beschikt het CBS over een schat aan data. Een groot deel daarvan is te raadplegen op cbs.nl, maar voor sommige vragen is deze informatie niet toereikend. In dat geval kan het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) met maatwerkonderzoek gegevens samenstellen die niet zonder meer beschikbaar zijn. Ook kan het CvB door koppeling van bronnen thema-overstijgend te werk gaan. Het CvB voorziet zo in een optimale statistische informatievoorziening voor onder meer departementen, planbureaus, provincies, gemeenten, universiteiten en onderzoeksbureaus. Het CvB helpt klanten aan de benodigde informatie voor de beleidsvoorbereiding en de evaluatie daarvan.

Werkwijze

Wanneer een partij om statistische informatie vraagt die (nog) niet door het CBS wordt gepubliceerd, gaat het CvB na of het CBS deze informatie kan leveren. Ook bestaat de mogelijkheid om eigen bestanden bij te koppelen aan de bestanden van het CBS. Zo stelt het CvB voor de opdrachtgever geheel op maat, aan de hand van eigen onderzoeksvragen, statistische informatie samen.
Een selectie van enkele recent uitgevoerde onderzoeken vindt u in de etalage van het CvB.

Microdataservices

Onderzoeksinstituten die daarvoor een machtiging hebben kunnen onderzoek doen op microdata van het CBS. Dat kan in de CBS-vestigingen in Den Haag en Heerlen, en met behulp van remote access zelfs vanaf de eigen werkplek. De bestanden kunnen dan niet worden gedownload, maar zijn op afstand te analyseren en op het eigen scherm te bekijken.
Ook bij onderzoek op microdata kunnen eigen bestanden worden gekoppeld aan CBS-gegevens. Uiteraard staat het CBS in voor de vertrouwelijkheid van de beschikbaar gestelde informatie.