Inkomensgroepen

Deze kaarten zijn gebaseerd op het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. Dit is het besteedbaar inkomen dat is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Het besteedbaar inkomen omvat het bruto-inkomen verminderd met - betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e); - premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden; - premies ziektekostenverzekeringen; en - belastingen op inkomen en vermogen. In deze storymap worden inkomensverdelingen van huishoudens in inkomensgroepen gepresenteerd. Het gaat om alle particuliere huishoudens, exclusief uitwonende studenten. De grenzen van de verdeling zijn bepaald door de huishoudens van geheel Nederland te rangschikken naar hoogte van het inkomen. Daarna worden de eenheden in tien groepen met evenveel huishoudens (10%-groepen) verdeeld en wordt het hoogste inkomen in elke groep bepaald. De hoogste inkomens vormen de klassengrenzen (decielen).
Huishoudens met het laagste inkomen zijn in dit dossier dus alle huishoudens die behoren tot de vier onderste 10%-groepen. Landelijk is dit aandeel (per definitie) 40%. De 20 procent huishoudens met het hoogste inkomen behoren tot de twee bovenste 10%-groepen.
Terug naar artikel