Wat weet het CBS over de arbeidsmarkt zorg en welzijn?

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken negen arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om actuele en betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Algemene informatie over het gehele onderzoeksprogramma is te vinden op www.azwinfo.nl.

Sinds 2018 is het CBS verantwoordelijk voor het AZW Datawarehouse. Het AZW Datawarehouse bestaat uit 3 onderdelen: het AZW StatLine, het AZW Dashboard en het AZW Dossier. Ook voert het CBS AZW-enquêtes uit onder werkgevers (2x per jaar), werknemers (2x per jaar) en zelfstandigen (1x per 2 jaar).

Data in AZW StatLine

Cijfers in AZW StatLine zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s: werkgelegenheid, vacatures, arbeidsmobiliteit, onderwijs, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, AZW Panels en bevolking. Naast landelijke cijfers zijn veel cijfers ook uit te splitsen naar landsdeel, provincie en RegioPlus-arbeidsmarktregio. Ieder kwartaal worden de cijfers (waar mogelijk) geüpdatet.

Figuren op het AZW Dashboard

Om inzicht te geven van de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het AZW Dashboard gemaakt. Daarop zijn per thema figuren opgenomen die de meest actuele cijfers weergeven van een selectie van variabelen uit de AZW StatLine tabellen. Bij de figuren staan links naar de brontabellen uit AZW StatLine. Het dashboard is daarmee dus een extra ingang naar de belangrijkste informatie.
Op verzoek van het ministerie van VWS is in het dashboard ook een pagina opgenomen met kernindicatoren van het actuele beleidsprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ).

Meer data in het AZW Dossier

Naast de reguliere cijfers in AZW Statline zijn er incidentele vragen voor aanvullend statistisch onderzoek van het ministerie van VWS, de arbeidsmarktfondsen en RegioPlus. Uitkomsten van dit onderzoek worden in het AZW Dossier gepubliceerd onder ‘Meer data’. Verder is het AZW Dossier een verzamelplaats voor CBS nieuwsberichten, verdiepende analyses en achtergrondartikelen over de arbeidsmarkt zorg en welzijn.
De branches binnen zorg en welzijn

Zorg en welzijn bestaat binnen het AZW programma uit tien branches, namelijk:

  • Universitair medische centra
  • Ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Huisartsen en gezondheidscentra
  • Overige zorg en welzijn
  • Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), met de onderliggende subbranches verpleging en verzorging (VV) en thuiszorg (TZ).
  • Gehandicaptenzorg
  • Jeugdzorg
  • Sociaal werk (SW), met de onderliggende subbranches maatschappelijke opvang met overnachting, welzijn breed, maatschappelijk werk en sociaal werk overig.
  • Kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk)

Het AZW programma maakt onderscheid tussen zorg en welzijn breed of smal. Zorg en welzijn breed is een samentelling van de tien afzonderlijke branches. Zorg en welzijn smal is een samentelling van negen zorg en welzijnsbranches; de branche kinderopvang wordt dan niet meegenomen.

Zorg- en welzijn (breed) valt bijna geheel samen met de SBI-bedrijfstak Q gezondheids- en welzijnszorg van het CBS. Het verschil is dat bij de subbranche ‘sociaal werk overig’ alleen de werknemers worden meegeteld die onder de cao ‘sociaal werk’ vallen.