Publicaties

Het team Sociale zekerheid (SOZ) publiceert de reguliere statistieken over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen op StatLine, werkt mee aan enkele themapublicaties van het CBS en verricht aanvullend onderzoek.

Het Nieuwsbericht bijstand is een publicatie die elk kwartaal verschijnt en de recente ontwikkeling in de bijstandscijfers bespreekt. Ook wordt met enige regelmaat een bijdrage aan vaktijdschriften geleverd.

Alleenstaanden door de jaren heen grootste groep bijstandsontvangers.

Aanvullend statistisch onderzoek ofwel maatwerk kan worden aangevraagd. Het meeste van dit onderzoek wordt bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bij aanvullend onderzoek wordt veelal een koppeling gemaakt met andere CBS-cijfers, zoals over onderwijs of zorg. In 2022 wordt getracht om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Hoeveel waarschuwingen hebben gemeenten uitgedeeld wegens schending van de inlichtingenplicht en het niet voldoen aan de arbeidsverplichting of tegenprestatie?
  • Wat zijn de totale uitgaven door gemeenten aan bijzondere bijstand?
  • Hoeveel personen starten een baan na re-integratieondersteuning van de gemeente?

Extra uitvragen

Voor sommige onderzoeken benadert SOZ de gemeenten voor extra informatie. Dit kan door middel van een vragenlijst of een interview om inzicht te krijgen in de praktijk. In 2022 vraagt SOZ de gemeenten om medewerking voor de volgende onderwerpen:

  • Waarschuwingen
  • Tegenprestatie
  • Bijzondere bijstand
  • Vermogensonderzoek in het buitenland.

Bent u benieuwd naar de resultaten van de onderzoeken? De rapporten kunt u terugvinden op de maatwerkpagina Arbeid en sociale zekerheid.

Kwaliteitsonderzoek

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt onderzoek verricht naar kwaliteitsverbeteringen van de CBS-statistieken over de sociale zekerheid. Het gaat hier om technische onderzoeken naar de kwaliteit van de onderliggende registraties. De notities waarin de uitkomsten van de onderzoeken worden beschreven zijn op verzoek verkrijgbaar via SZ_Bijstand@cbs.nl. In 2022 zijn de volgende kwaliteitsonderzoeken verricht:

  • Onderzoek naar de optimale vertragingsvoet (het aantal maanden van waaruit nagekomen informatie wordt teruggelegd naar de verslagmaand) ten behoeve van de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS-C).
  • Onderzoek naar de kwaliteit van de begindatum en einddatum van re-integratie en/of participatievoorzieningen ten behoeve van de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG-C).
  • Onderzoek naar de wijze waarop vorderingen op uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt geregistreerd in de Bijstandsdebiteuren en Fraudestatistiek (BDFS-C) met het doel daarover te publiceren.