Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2025

Het Iv3-model 2025 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen 2025.

Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaalrekeningen en jaarrekening is te vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het Iv3-model voor gemeenten 2025 bevat vier belangrijke inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van dat voor 2024:

  1. Er zijn balansstanden toegevoegd aan het model omdat beter inzicht nodig is in leningen tussen decentrale overheden, onder meer voor het berekenen van het EMU-saldo.
  2. De economische categorieën op het terrein van kapitaaloverdrachten en investeringsbijdragen zijn herzien.
  3. De taakvelden op het gebied van Wmo en Jeugd zijn herzien, zoals in juni 2023 is aangekondigd naar aanleiding van de enquête naar de verfijning.
  4. De definitie van taakveld 0.4 Overhead is aangepast in lijn met de duiding van de commissie BBV in de notitie Overhead 2023.

Meer informatie en een overzicht van de wijzigingen vindt u in het tabblad "3.Toelichting" onder het kopje "Wijzigingen Iv3 2025".