De gegevens in de balansmutaties dienen bruto te worden weergegeven, hoe dient omgegaan te worden met de vermeerderingen en verminderingen van de activa en passiva?

Er ontstaat nog wel eens verwarring voor wat betreft het plaatsen van een bedrag aan de lasten of baten zijde in het balansmutatie gedeelte van de verdelingsmatrix. De vermeerdering van bijvoorbeeld vervoermiddelen heeft immers een ander gevolg dan de vermeerdering van de vlottende schuld.
Neemt de schuld bij de bank toe (bijvoorbeeld P212: Vlottende Passiva: Bank- en girosaldi) dan is dit een baat, het besteedbare bedrag van de gemeente neemt immers toe. Gaat het echter om de toename/debitering van de vervoermiddelen (A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen) dan zal het besteedbare bedrag van de gemeente afnemen vanwege de aanschafkosten van deze activa en het dus een last betreffen. In de circulaire van 17 december 2004 zult u ook de regels aantreffen voor de bruto/netto weergave van de balansmutaties.