Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS

Aan het werk bij CBS
© CBS
Het onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Regeling werkzaamheden derden CBS’ (hierna: ministeriële regeling) en de ‘Beleidsregel taakuitoefening CBS’ (hierna: beleidsregel) geëvalueerd.

Deze evaluatie volgt vanuit de toezegging deze regelingen te toetsen, twee jaar nadat ze in werking zijn getreden. De ministeriële regeling en de beleidsregel zijn in 2020 vastgesteld vanwege onduidelijkheid of in bepaalde gevallen het CBS, naast marktpartijen, statistische diensten zou mogen leveren. De regelingen beogen meer duidelijkheid te scheppen over de rolverdeling tussen marktpartijen en het CBS. Daarnaast beogen de regelingen de connectie tussen het CBS en een aantal marktpartijen en brancheverenigingen te versterken, zodat meer kansen voor productieve samenwerking benut worden. In deze evaluatie is onderzocht in hoeverre de regelingen hebben bijgedragen aan deze doelen.

Bijgaande link leidt naar deze documenten.