CBS ontwikkelt educatief lespakket voor groep 7 en 8 van de basisschool

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Praatplaat bij educatief lespakket voor basisscholen
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool heeft het CBS nieuw lesmateriaal ontwikkeld waarmee kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met het CBS, statistieken en nepnieuws. Het lespakket ‘Op zoek naar data met Daan’ moet hen ook enthousiast maken voor het vak statistiek. De lancering van de campagne rond het nieuwe educatieve materiaal vond op 6 september jl. plaats op de Dalton Basisschool Waterland in Den Haag.

Het belang van data

Lessen over statistiek voor de hoogste klassen van de basisschool zijn volgens CBS-projectleider Arjan van der Meer van groot belang: ‘Vanuit de Europese Unie is een oproep gedaan om ‘statistische geletterdheid’ bij basisschoolkinderen te bevorderen. Naast rekenen moeten zij ook iets leren over data en het belang ervan. Het CBS heeft besloten om hier zelf uitgebreid aandacht aan te besteden door een compleet lespakket aan te bieden. Het is namelijk niet alleen belangrijk dat kinderen cijfers kunnen omzetten in tabellen of grafieken, maar zij moeten ook de relevantie en juistheid van cijfers op waarde kunnen schatten. Dat is belangrijk, omdat nepnieuws steeds vaker voorkomt. Niet alleen het CBS vindt het van belang hier iets aan te doen, maar ook de Europese Unie dringt hier op aan.’

Digitale praatplaat

Het lespakket bestaat uit een aantal onderdelen: een digitale praatplaat, drie filmpjes en werkbladen met opdrachten voor de leerlingen. Er zit tevens een handleiding voor de leerkrachten bij. Van der Meer: ‘Met de digitale praatplaat kan de docent het werk van het CBS op een verrassende manier introduceren. De praatplaat bestaat uit een alledaagse woonwijk. Bij 11 onderdelen van die woonwijk horen interessante data. Denk bijvoorbeeld aan het gemiddeld aantal kinderen per gezin of de hoeveelheid afval die een persoon produceert. Zo ontdekken de leerlingen spelenderwijs over welke onderwerpen het CBS data verzamelt.’ De drie filmpjes nemen de leerlingen mee in het werk van de statistici. In elk filmpje staat een stap centraal: data verzamelen, data verwerken en data publiceren. Bij elk filmpje hoort ook een werkblad aan de hand waarvan leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan met data.

Wegwijs maken

Volgens plaatsvervangend Directeur-Generaal Bert Kroese van het CBS zijn leerlingen van de basisscholen een belangrijke doelgroep van het statistiekbureau. ‘Deze leerlingen zijn onze toekomstige datagebruikers. We leven in een tijd van informatie-overload en het is belangrijk om kritisch om te gaan met berichten, desinformatie, nepnieuws, feiten en meningen. Het past bij de maatschappelijke taak van het CBS om deze groep leerlingen te bereiken met onze informatie en ze daar wegwijs in te maken. Maar dat niet alleen. Het is ook van belang dat de kinderen het leuk vinden om te zien wat er mogelijk is met statistiek en data.’
Leerlingen van de Dalton Basisschool Waterland in Den Haag

Plaatsvervangend Directeur-Generaal Bert Kroese van het CBS overhandigt het nieuwe lespakket aan één van de leerlingen van de Dalton Basisschool in Den Haag.

Kernwaarden

Maurice Schaepkens is directeur van de Dalton Basisschool Waterland in Den Haag. Op zijn school krijgen ongeveer 300 leerlingen van groep 1 tot en met 8 les vanuit de kernwaarden van het Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken, eigenaarschap en reflectie. Op zijn school is rekenen een belangrijk vak. ‘We gaan dit jaar over op een nieuwe rekenmethode voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8. Die methode moet extra inzicht in het vak bevorderen. De laptop speelt hierbij een belangrijke rol. Onze speciaal aangestelde rekencoördinator zorgt voor de begeleiding.’ Dat het CBS een eigen lespakket heeft ontwikkeld over het vak statistiek vindt Schaepkens een goede zaak. ‘Ik zie wel vaker van dit soort zelf ontwikkelde pakketten, maar die voldoen niet altijd aan wat de doelgroep wil. Dit pakket van het CBS wil op een laagdrempelige manier het vak statistiek onder de aandacht brengen en dat is een goede zaak.’

Nepnieuws

Dat in het lespakket ook aandacht is voor nepnieuws vindt Schaepkens erg belangrijk. ‘Dit onderwerp behandelen wij ook al in onze lessen, bijvoorbeeld tijdens de week van de mediawijsheid in november. Maar het is goed dat het CBS dit nog eens extra onder de aandacht brengt. Het geeft ook een bredere kijk op wat het CBS doet.’ De lancering van de CBS-campagne op 6 september jl. sluit volgens Schaepkens goed aan op het thema ‘beroepen’ dat de Dalton Basisschool de komende periode centraal stelt. ‘Op verschillende niveaus laten we de leerlingen kennis maken met diverse beroepen. Dan valt het nu dus heel goed samen dat we de leerlingen in de groepen 7 en 8 laten zien wat de statistici vlakbij ons in de buurt voor een mooi beroep hebben.’

Dashboard bevolking voor leerlingen
Naast het bovengenoemde lespakket wil het CBS de komende maanden nog meer materiaal ontwikkelen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, bijvoorbeeld over de bevolking van ons land. Van der Meer: ‘Een onderwerp als bevolking staat dicht bij kinderen van deze leeftijdsgroep. We laten zien dat we op weg zijn naar 18 miljoen inwoners. Verder hebben we het over gezinssamenstelling en migratieachtergronden. Hiervoor gaan we een kinderdashboard ontwikkelen. Daarin kunnen leerlingen in één oogopslag zien hoe al deze demografische onderwerpen bij elkaar komen.’ Meer informatie vindt u op: Leren met het CBS