Heerlen en CBS brengen kansen van kinderen in beeld

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Het programma ‘Kansrijke start Heerlen’ brengt de kansen van jonge kinderen in de gemeente Heerlen in beeld. De eerste uitkomsten worden medio 2019 verwacht. Dat is één van de resultaten van de samenwerking tussen de gemeente Heerlen en het CBS, die voor de komende 3 jaar wordt gecontinueerd in het CBS Urban Data Center/Heerlen. Dit werd dinsdag 19 februari jl. bekrachtigd door burgemeester Emile Roemer en Directeur-Generaal van het CBS, Tjark Tjin-A-Tsoi tijdens een informele bijeenkomst op het stadhuis.

Kennisuitwisseling

Eind 2016 ging de gemeente Heerlen een samenwerkingsovereenkomst aan met het CBS voor de duur van 2 jaar. Het CBS Urban Data Center/Heerlen was een feit. Bij aanvang van het Urban Data Center is onderzoek gedaan naar de omzet in de horeca in Heerlen en Zuid-Limburg. Naast kennisuitwisseling gingen beide partijen aan tafel om onderwerpen voor onderzoek te bespreken. Zo was de mogelijke fusie tussen Heerlen en Landgraaf één van de thema’s. Roemer: ‘In het geval van het traject herindeling Heerlen-Landgraaf is de samenwerking zeker nuttig gebleken. Door het CBS is informatie aangeleverd in de vorm van een factsheet waardoor de twee gemeenten goed met elkaar konden worden vergeleken.’

Kansrijk van start

Nu de samenwerking met het CBS gecontinueerd wordt, zal het CBS cijfermatig bijdragen aan het programma: ‘Kansrijke start Heerlen’. Hierin staan gelijke kansen bij de start in het leven van kinderen centraal. Dit onderwerp staat al jaren hoog op de politieke agenda, ook van de gemeente Heerlen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dit onderzoek akkoord gegeven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is eerder een actieprogramma gestart op dit gebied. Roemer: ‘In dit programma werken overheid, het sociaal maatschappelijk werk, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstanties samen met als doel een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen te realiseren. Daarvoor heeft de gemeente Heerlen met alle betrokken partijen een monitor opgenomen in het actieprogramma. De informatie uit de monitor is bedoeld voor de wijkteams om doelgerichter te werken in wijken waar de meest kwetsbare doelgroep zich bevindt.’

UDC Heerlen

Nulmeting

Aan het CBS is gevraagd een nulmeting en een eerste follow-up uit te brengen over de huidige situatie in Heerlen. Bastiaan Rooijakkers, hoofd Beleidsstatistiek van het CBS en nauw betrokken bij de Urban Data Centers: ‘Voor het in kaart brengen van de uitgangssituatie hebben we in nauw overleg met de gemeente een aantal kenmerken van het kind, de moeder, de vader en het huishouden geselecteerd. Die moeten inzicht geven in mogelijke risicofactoren voor een gezonde en gelijke start voor pasgeborenen. Denk bijvoorbeeld aan de voornaamste inkomensbron binnen het gezin, of men in aanmerking komt voor een WMO-voorziening, of men gebruik maakt van de diensten van de GGZ, etc. We kijken in hoeverre al deze factoren voorkomen bij de doelgroep in de gemeente Heerlen en splitsen de informatie uit naar de diverse stadsdelen en wijken.’

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek in Heerlen worden ook nog vergeleken met de gemeente Helmond, Parkstad Limburg (exclusief Heerlen), COROP-gebied Zuid-Limburg, provincie Limburg en Nederland totaal. Rooijakkers: ‘We leveren de onderzoeksresultaten medio dit jaar op in de vorm van een tabellenset en een visualisatie. Daarin zijn de belangrijkste bevindingen in één oogopslag te zien’.