Rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen verschenen

/ Auteur: Miriam van der Sangen
presentatie Peter Hein van Mulligen in nieuwspoort
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Op 7 maart verschijnt een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2015 werden deze doelstellingen door alle betrokken landen aangenomen tijdens een vergadering van de Verenigde Naties (VN). Het rapport wordt gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort, waar tevens een debat plaatsvindt tussen vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties en leden van de Tweede Kamer over de duurzame ontwikkelingsdoelen voor Nederland.

Maatschappelijk debat

In november 2016 verscheen het CBS-onderzoek ‘Meten van SDG’s: een eerste beeld van Nederland’. Deze meting bracht in beeld hoe ver Nederland is met de SDG’s van de VN. Het liet tevens zien hoe ons land er voor staat in vergelijking met andere EU-landen. De publicatie gaf input aan een breed maatschappelijk debat over de SDG’s. Hermanus Rietveld, coördinator SDG’s bij het CBS: ‘Met dit rapport hebben we zowel nationaal als internationaal een standaard neergezet. Er was veel waardering voor het werk dat we hebben geleverd en het CBS werd op veel congressen en symposia uitgenodigd.’

Inbreng van externe organisaties

De maatschappelijke consultatie van tientallen externe organisaties voor het tweede rapport leverde mooie resultaten op. ‘We hebben - in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken - van maart tot en met september 2017 verschillende externe organisaties om inbreng gevraagd. Allereerst vroegen we om aanvullende informatie, zodat we in de tweede uitgave een vollediger beeld over de stand van zaken kunnen schetsen. Daarnaast konden ze suggesties voor verbeteringen doorgeven’, aldus Rietveld. Hij is tevreden over het feit dat het tweede rapport 51 procent van de gevraagde indicatoren bevat, terwijl in het eerste rapport rond de 35 procent van de indicatoren beschikbaar was. Rietveld en zijn collega Lieneke Hoeksma, die vanuit het CBS ook nauw betrokken was bij de consultatie van het maatschappelijk middenveld, constateren dat de SDG’s steeds prominenter op de agenda van de verschillende organisaties staan.

Maatschappelijk initiatief

Maresa Oosterman is directeur van de stichting SDG Charter, een organisatie die de ambitie heeft bij te dragen aan de implementatie van de Sustainable Development Goals. Oosterman: ‘Deze doelen zijn van en voor ons allemaal en het was gelijk duidelijk dat we ze alleen kunnen halen door samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ons doel is met deze partijen vooruitgang te boeken op het gebied van de SDG’s, zowel nationaal als internationaal. De samenwerking is al in 2013 gestart als initiatief vanuit de maatschappij zelf en dat was uniek in de wereld. Het is de bedoeling dat het ook een maatschappelijk initiatief blijft.’ Om deze samenwerking te faciliteren is de stichting SDG Charter in 2016 opgericht, waarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol speelt. Sindsdien heeft de organisatie op meerdere momenten een bijdrage geleverd aan evenementen omtrent de SDG’s, waaronder een maatschappelijk debat eind 2016 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De SDG Charter mag zich verheugen op belangstelling van 130 bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en anderen.

Partnerschappen

Stichting SDG Charter wordt gedragen door een stuurgroep, die bestaat uit de volgende leden: Global Compact Nederland, Nederlandse Jeugdraad, IUCN Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MVO Nederland, VNG-Internationaal, NWO-WOTRO, Partos en de Maatschappelijke Alliantie. Er zijn inmiddels ook een aantal partnerschappen opgezet. ‘Ons doel voor de komende 2 tot 5 jaren is het netwerk van al deze aangesloten organisaties uit te breiden en rondom elke SDG een sterke coalitie te vormen, waar meer partnerschappen uit kunnen groeien. We streven er ook naar het MKB bij de SDG’s te betrekken.’

Samenwerking

Over de samenwerking met het CBS is Oosterman erg te spreken. ‘Het CBS is fact based bezig en dat is heel belangrijk bij de SDG-discussie. Internationaal loopt Nederland echt voorop. Het CBS brengt in kaart wat de huidige situatie is en wij proberen als SDG Charter op basis daarvan - samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties - te bepalen waar de kansen en uitdagingen liggen en hoe we die samen gaan oppakken. In het huidige regeerakkoord staan de SDG’s niet expliciet, behalve bij het deel over Ontwikkelingssamenwerking en Handel. Wel is er beleid opgenomen dat aan de SDG’s bijdraagt en hoe de maatschappij en de politiek elkaar daarin kunnen versterken.’

Duurzame ontwikkelingsdoelen dichterbij gekomen.

Meer informatie over het SDG Charter