Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Geslacht Persoonskenmerken Positie in de werkkring Arbeidspositie partner Perioden Werkzame beroepsbevolking met partner (x 1 000) Werkz beroepsbev. met partner en inkomen Werkzame beroepsbevolking inkomen (x 1 000) Werkz beroepsbev. met partner en inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (1 000 euro) Werkz beroepsbev. met partner en inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Werkz beroepsbev. met partner en inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Werkz beroepsbev, partner, ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Totaal personen 2022* 5.765 5.616 64,2 55,6 46,1 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Totaal personen 2023* 5.838 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2022* 4.977 4.848 64,2 54,8 47,1 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkzame beroepsbevolking 2023* 5.054 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2022* 83 80 94,7 84,3 45,0 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Werkloze beroepsbevolking 2023* 83 . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2022* 706 689 60,7 57,7 39,0 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal Arb.pos.: Niet-beroepsbevolking 2023* 701 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers en inkomensgegevens over de werkzame beroepsbevolking met een partner. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk én met een partner wordt hiervoor ingedeeld naar kenmerken van de persoon zelf waaronder geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in het huishouden en positie in de werkkring. Voor de verschillende indelingen is daarnaast een aantal kenmerken van de partner beschikbaar zoals onderwijsniveau, arbeidspositie en positie in de werkkring.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De meeste cijfers in deze tabel zijn definitief. Dat geldt niet voor de inkomenscijfers over 2022. Die zijn voorlopig. De inkomenscijfers over 2023 ontbreken nog en worden in 2025 gepubliceerd.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2024, de definitieve inkomenscijfers over 2022 en de voorlopige inkomenscijfers over 2023 komen in 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking met partner
Personen die betaald werk hebben en een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkz beroepsbev. met partner en inkomen
Werkzame beroepsbevolking met partner en met inkomen
Personen die betaald werk hebben en een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking inkomen
Werkzame beroepsbevolking met partner en met inkomen
Personen die betaald werk hebben en een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.

Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
Werkz beroepsbev, partner, ink. onbekend
Werkzame beroepsbevolking met partner, inkomen onbekend
Personen die betaald werk hebben en een partner die tot hetzelfde huishouden behoort.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.