Prognose bevolking; kerncijfers, 2023-2070

Prognose bevolking; kerncijfers, 2023-2070

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2024 17.951.318 165.276 169.522 323.309 201.224 122.085
Prognose 2030 18.474.560 182.826 176.136 308.688 241.718 66.970
Prognose 2040 19.186.084 197.832 198.463 309.565 248.877 60.688
Prognose 2050 19.683.506 190.917 208.930 310.012 252.514 57.498
Prognose 2060 20.055.186 194.550 207.979 310.499 255.182 55.317
Prognose 2070 20.614.380 209.457 192.570 311.608 257.671 53.937
Ondergrens 67%-prognose-interval 2024 17.928.836 159.546 160.380 295.164 188.516 93.195
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.256.200 169.816 161.406 263.102 218.216 25.568
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.601.380 175.887 177.104 251.544 217.518 15.408
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.700.708 162.681 188.634 249.844 218.365 11.086
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.715.668 158.831 188.673 244.568 217.971 4.714
Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 18.895.360 165.353 172.939 246.586 216.435 7.317
Bovengrens 67%-prognose-interval 2024 17.974.202 171.550 178.910 351.898 214.710 151.497
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.691.740 196.454 193.225 359.420 269.090 108.615
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.773.032 219.886 218.771 368.830 282.458 105.323
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.624.844 219.421 231.127 380.945 293.864 106.152
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.328.288 227.999 229.838 379.681 298.715 102.593
Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 22.265.588 253.406 213.430 381.544 302.112 105.424
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2023-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2023 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2024 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.