Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

NEC-sectoren Emissies naar lucht Perioden Emissies naar lucht (mln kg)
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie NMVOS 2022 0,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van emissiebronnen.
De tabel bevat jaarcijfers over de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen in Nederland zoals die zijn berekend volgens de Europese NEC-richtlijnen.

In 2001 is door het Europees Parlement en de Raad van Europa een richtlijn opgesteld betreffende nationale emissieplafonds voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Men noemt de richtlijn kortweg de NEC-richtlijn. NEC staat voor 'National Emission Ceilings'. Tot 2020 bepaalde de richtlijn voor iedere lidstaat de maximale hoeveelheid van een aantal luchtverontreinigende stoffen die jaarlijks mocht worden uitgestoten. Met ingang van 2020 is de systematiek van nationale emissieplafonds vervangen door één van nationale emissiereductieverplichtingen.
De richtlijnen hebben betrekking op zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS) en fijn stof PM2,5 (deeltjes met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer).
De emissies, uitgedrukt in kilogrammen, zijn uitgesplitst naar NEC-sectoren: Energie, Vervoer, Industrie, Landbouw, Afval en Overige stationaire en mobiele bronnen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Door onvoldoende kwaliteit van de gegevens worden de jaren 1991 tot en met 1994 en 1996 tot en met 1999 niet getoond.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2022 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar lucht
De emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland; uitgedrukt in kilogrammen en uitgesplitst naar NEC-sectoren.