Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissiebronnen Emissies naar lucht Perioden Emissies naar lucht (mln kg)
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2022 100,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Ammoniak (NH3) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Stikstofoxiden (NOx) 2022 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Zwaveldioxide (SO2) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie NMVOS 2022 0,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie PM10 (fijn stof) 2022 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie PM2.5 (fijn stof) 2022 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Koolmonoxide (CO) 2022 0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van emissiebronnen.
Deze tabel bevat jaarcijfers over de emissies van broeikasgassen en verontreinigende stoffen naar de lucht in Nederland.
De tabel geeft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) weer.
Het gaat hierbij om de emissies uitgedrukt in kilogrammen van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) en de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen, namelijk zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), koolmonoxide (CO) en fijnstof PM2,5 en PM10 (deeltjes met respectievelijk een doorsnede kleiner dan 2,5 en 10 micrometer).
De emissies zijn uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen,
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.
Door onvoldoende kwaliteit van de gegevens worden de jaren 1991 tot en met 1994 en 1996 tot en met 1999 niet getoond.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2022 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissies naar lucht
De emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen in Nederland; uitgedrukt in kilogrammen en uitgesplitst naar emissiebronnen