Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070

Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Demografische druk Grijze druk (%) Levend geboren kinderen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachting Bij geboorte Totaal (jaar) Periode-levensverwachting Op de 65ste verjaardag Totaal (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2022 167.881 1,49 169.385 81,71 19,78 402.459 174.394 228.065
Prognose 2030 18.593.047 39,9 201.874 1,66 173.249 83,79 21,27 296.781 239.785 56.996
Prognose 2040 19.347.912 46,3 200.730 1,70 196.909 85,36 22,43 293.245 240.123 53.122
Prognose 2050 19.789.385 45,4 190.817 1,70 208.253 86,80 23,53 293.201 242.088 51.113
Prognose 2060 20.148.849 46,0 205.369 1,70 208.094 88,10 24,54 294.215 244.395 49.820
Prognose 2070 20.749.178 49,7 213.631 1,70 192.564 89,27 25,48 294.968 245.565 49.403
Ondergrens 67%-prognose-interval 2022 163.767 1,45 162.836 81,33 19,49 372.340 165.244 197.903
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.342.842 39,0 186.220 1,55 158.522 82,64 20,38 254.668 215.998 19.792
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.752.794 43,9 177.831 1,54 178.163 83,70 21,11 242.553 209.996 11.967
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.771.758 41,7 163.037 1,50 186.991 84,74 21,85 234.916 208.515 7.513
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.794.389 41,4 168.261 1,47 188.951 85,72 22,56 232.860 207.898 6.014
Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 19.017.265 44,4 166.745 1,44 174.093 86,60 23,22 235.229 206.645 6.474
Bovengrens 67%-prognose-interval 2022 172.042 1,53 176.402 82,09 20,07 437.466 183.912 262.573
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.857.858 40,8 216.606 1,77 190.138 84,93 22,19 346.924 268.226 96.552
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.976.569 48,4 221.946 1,86 218.772 87,02 23,80 353.804 276.259 96.477
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.752.110 48,6 217.453 1,90 229.961 88,85 25,27 358.071 281.690 93.852
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.501.350 50,4 240.187 1,93 228.746 90,48 26,62 359.178 286.314 91.556
Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 22.371.116 55,3 257.385 1,96 214.062 91,94 27,85 356.609 288.130 91.287
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2022-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Levend geboren kinderen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Bij geboorte
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Totaal
Op de 65ste verjaardag
Periode-levensverwachting op de 65ste verjaardag
Het aantal jaren dat iemand van 65 jaar naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Totaal
Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).
Niet-gemelde buitenlandse migratie wordt verantwoord in de statistiek van de administratieve correcties.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.

Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie (inclusief correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland.

Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Het aantal gevestigde personen uit het buitenland min het aantal vertrokken personen naar het buitenland, inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Aangezien het saldo administratieve correcties op nationaal niveau wordt gezien als niet gemelde emigratie, is het migratiesaldo inclusief het saldo administratieve correcties dus het saldo van de (gemelde én niet-gemelde) buitenlandse migratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.