Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2022* 9.548 9.524 52,3 45,4 43,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2023* 9.737 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 12 uur per week Totaal personen Totaal 2022* 870 869 7,8 11,7 38,5
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 12 uur per week Totaal personen Totaal 2023* 880 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal personen Totaal 2022* 680 678 14,8 16,9 37,9
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 20 uur per week Totaal personen Totaal 2023* 682 . . . .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal personen Totaal 2022* 3.013 3.009 41,2 36,0 41,3
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 35 uur per week Totaal personen Totaal 2023* 3.110 . . . .
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal personen Totaal 2022* 4.985 4.967 71,8 60,9 45,8
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal personen Totaal 2023* 5.064 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De meeste cijfers in deze tabel zijn definitief. Dat geldt niet voor de inkomenscijfers over 2022. Die zijn voorlopig. De inkomenscijfers over 2023 ontbreken nog en worden in 2025 gepubliceerd.

Wijzigingen per 22 februari 2024:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2024, de definitieve inkomenscijfers over 2022 en de voorlopige inkomenscijfers over 2023 komen in 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.