Groeirekeningen; nationale rekeningen

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Toegevoegde waarde (% volumemutaties) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage arbeid (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage uren (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage compositie-effect (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage ICT-kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage niet-ICT-kapitaal (procentpunt) Groeirekeningen Op basis van toegevoegde waarde Bijdrage multifactorproductiviteit (procentpunt)
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2000 5,1 0,8 0,8 0,1 1,1 0,6 0,5 3,1
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2005 2,4 0,5 -0,2 0,6 -0,1 0,2 -0,3 2,0
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2011 2,2 1,2 0,9 0,2 -0,2 0,2 -0,4 1,2
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2012 -1,2 -0,1 -0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 -1,3
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2013 -0,1 -0,2 -0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 -0,5
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2014 1,5 0,7 0,6 0,2 -0,6 0,2 -0,8 1,3
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2015 1,9 0,7 0,9 -0,2 -0,3 0,1 -0,4 1,5
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2016 2,4 1,7 1,9 -0,2 0,7 0,5 0,2 0,0
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2017 3,2 1,6 1,9 -0,3 0,4 0,4 0,0 1,2
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2018 2,6 2,0 2,1 -0,1 0,4 0,3 0,2 0,2
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2019 2,1 2,1 2,0 0,1 0,4 0,1 0,2 -0,4
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2020 -5,4 -2,7 -3,7 1,1 0,4 0,2 0,2 -3,0
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2021* 7,7 2,7 2,5 0,2 0,3 0,2 0,1 4,6
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2022* 5,2 2,9 3,3 -0,4 0,2 0,2 0,0 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitkomsten van de Nederlandse groeirekeningen. De groeirekeningen laten zien welke bijdragen de verschillende productiemiddelen hebben geleverd aan de economische groei. Zo kan worden bepaald welk deel van de productiegroei wordt verklaard door een verandering in de inzet van kapitaal (K), arbeid (L), energie (E), materialen (M) of diensten (S).

Uit de uitkomsten van de groeirekeningen kan ook de bijdrage van de multifactorproductiviteit worden afgeleid. Dit is het deel van de groei (van de productie of toegevoegde waarde) dat niet kan worden toegerekend aan één van de verschillende productiemiddelen. Multifactorproductiviteit is daarmee een belangrijke maatstaf voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Doordat met alle bekende inputs van het productieproces rekening wordt gehouden, levert de multifactorproductiviteit een breder beeld van de productiviteit dan de van oudsher gehanteerde arbeidsproductiviteit. In deze tabel worden ook de onderliggende data, kapitaalproductiviteit en de arbeidsproductiviteit gepubliceerd. De gegevens over de geconsolideerde productie en verbruik, samen met de groeirekeningen op basis van geconsolideerde productie zijn weggelaten voor de jaren 1995-2014. Dit komt doordat voor deze jaren geen input-output tabel met volumeontwikkelingen beschikbaar was.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2021 en 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2023.
Cijfers over de periode 2020 en 2021 zijn geüpdatet. Voor 2022 zijn nieuwe cijfers toegevoegd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2018 een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 9 maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 33 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Groeirekeningen
Hierin wordt de volumeontwikkeling van de geconsolideerde productie of toegevoegde waarde toegerekend aan de verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit.
Op basis van toegevoegde waarde
Groeirekeningen op basis van toegevoegde waarde. Hierin wordt de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde toegerekend aan de verschillende productiemiddelen en aan multifactorproductiviteit. De bijdragen worden gemeten in procentpunten. De bijdragen van arbeid, kapitaal en multifactorproductiviteit tellen samen op tot de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde.
Toegevoegde waarde
Gewaardeerd tegen basisprijzen per bedrijfsklasse gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen).
Bijdrage arbeid
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van arbeid.
Bijdrage uren
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat veroorzaakt wordt door groei of afname van het aantal gewerkte uren. Deze variabele is onderdeel van de bijdrage arbeid.
Bijdrage compositie-effect
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat veroorzaakt wordt door veranderingen in de samenstelling van achtergrondkenmerken van werknemers en zelfstandigen. Deze achtergrondkenmerken zijn bedrijfstak, leeftijd, geslacht, opleiding en wel/niet cao. Deze variabele is onderdeel van de bijdrage arbeid.
Bijdrage kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen. Voorbeelden van kapitaalgoederen zijn gebouwen, machines, computers en software.
Bijdrage ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van ICT-kapitaalgoederen.
Bijdrage niet-ICT-kapitaal
Dat deel van de volumeverandering van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door veranderingen in de inzet van kapitaalgoederen anders dan ICT.
Bijdrage multifactorproductiviteit
Dat deel van de volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde dat wordt veroorzaakt door de veranderingen in het productieproces. De bijdrage van multifactorproductiviteit wordt gezien als dat deel van de groei van de output dat niet door de groei van de inputs kan worden verklaard. Enkele verklaringen hiervoor zijn technologische vooruitgang, schaalvoordelen, veranderingen in bezettingsgraden en incidentele factoren zoals weersomstandigheden (bijvoorbeeld in de landbouw).