Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, economische activiteit, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 18 november 2019:
Zelfstandigen zonder inkomen zijn toegevoegd voor jaargangen 2007 t/m 2010. Dit betreft met name meewerkende gezinsleden. Voorts is er geactualiseerd t/m 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2020 volgt de jaarlijkse actualisatie van de tabel.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Type zelfstandige Geslacht Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Kenmerken Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomenZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, alle inkomensInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensInkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 1.265,1 32,4 34,8 177,9 1.903,9 16,7 34,2 157,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 939,6 28,0 33,0 149,9 1.538,5 12,1 33,0 135,8
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 302,7 49,3 40,6 285,1 328,8 46,2 40,4 284,7
Zelfstandig ondernemer Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 942,0 30,4 34,1 145,1 1.227,8 22,0 34,0 138,8
Directeur-grootaandeelhouder (dga) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 213,6 62,0 42,0 511,3 245,6 56,4 42,3 517,1
Overige zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2018* 86,8 7,5 26,4 94,1 393,7 1,5 30,6 100,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens