Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geschillen Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
A-U Alle economische activiteiten 2021 22 59,3 28,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2021 0 0,0 0,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 9 48,1 8,7
B-F Nijverheid en energie 2021 9 48,1 8,7
C Industrie 2021 9 48,1 8,7
D Energievoorziening 2021 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2021 0 0,0 0,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2021 8 2,7 1,4
G Handel 2021 . . .
H Vervoer en opslag 2021 5 1,4 1,3
I Horeca 2021 . . .
J Informatie en communicatie 2021 . . .
K Financiële dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
M Specialistische zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 2021 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 . . .
P Onderwijs 2021 . . .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3 8,4 17,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 0 0,0 0,0
R Cultuur, sport en recreatie 2021 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2021 0 0,0 0,0
T Huishoudens 2021 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2021 0 0,0 0,0
SBI onbekend 2021 5 0,4 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar economische activiteit (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 29 april 2022:
De cijfers over jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2023 worden de cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of bedrijfssluitingen.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.