Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geschillen Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 52 142,1 17,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 0 0,0 0,0
B Delfstoffenwinning 2023 0 0,0 0,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 28 38,4 4,6
B-F Nijverheid en energie 2023 . . .
C Industrie 2023 28 38,4 4,6
D Energievoorziening 2023 0 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 0 0,0 0,0
F Bouwnijverheid 2023 . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 . . .
G-N Commerciële dienstverlening 2023 20 90,1 9,0
G Handel 2023 10 21,9 3,8
H Vervoer en opslag 2023 6 62,3 3,2
I Horeca 2023 . . .
J Informatie en communicatie 2023 0 0,0 0,0
K Financiële dienstverlening 2023 . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 0 0,0 0,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 . . .
M Specialistische zakelijke diensten 2023 . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 2023 . . .
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 3 13,4 3,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 . . .
P Onderwijs 2023 0 0,0 0,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 . . .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 . . .
R Cultuur, sport en recreatie 2023 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2023 . . .
T Huishoudens 2023 0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties 2023 0 0,0 0,0
SBI onbekend 2023 8 19,4 5,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar economische activiteit (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 1 mei 2024:
De cijfers over jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2025 worden de cijfers over 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of bedrijfssluitingen.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.