Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Relatie met de overledene Kenmerken van de verkrijger Perioden Aantal verkrijgers (x 1 000) Bruto verkrijging Totaal bruto verkrijging (mln euro) Bruto verkrijging Mediaan bruto verkrijging (1 000 euro) Verschuldigde belasting Totaal verschuldigde belasting (mln euro) Verschuldigde belasting Mediaan verschuldigde belasting (1 000 euro) Netto verkrijging Totaal netto verkrijging (mln euro) Netto verkrijging Mediaan netto verkrijging (1 000 euro)
Relatie met overledene: totaal Alle verkrijgers 2021* 232,1 15.029,9 28,1 1.599,7 0,7 13.430,2 26,0
Relatie met overledene: partner Alle verkrijgers 2021* 27,1 3.541,3 84,3 25,9 0,0 3.515,4 84,3
Relatie met overledene: ouder Alle verkrijgers 2021* 1,6 57,7 17,3 7,5 0,0 50,3 17,3
Relatie met overledene: kind Alle verkrijgers 2021* 118,0 8.161,6 37,3 785,7 1,6 7.375,9 35,7
Relatie met overledene: kleinkind Alle verkrijgers 2021* 23,3 458,1 19,1 26,3 0,0 431,8 19,1
Relatie met overledene: maatsch. org. Alle verkrijgers 2021* 2,0 360,6 18,5 0,0 0,0 360,5 18,5
Relatie met overledene: overige relatie Alle verkrijgers 2021* 60,1 2.450,5 10,9 754,3 2,6 1.696,3 8,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de verkrijger en relatie van verkrijger met de overledene. De verkrijging is bepaald voor verkrijgers van nalatenschappen waarvoor aangifte erfbelasting is gedaan.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken van verkrijgers waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2007 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023:
Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aantal verkrijgers
Het aantal verkrijgers dat in het verslagjaar een verkrijging heeft ontvangen uit de nalatenschap van een overledene waarvoor aangifte successie is gedaan.
Bruto verkrijging
Totaal bruto verkrijging
Totale som van alle verkrijgingen, voor aftrek van de verschuldigde belasting.
Mediaan bruto verkrijging
Mediaan bedrag van verkrijgingen, voor aftrek van de verschuldigde belasting.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Verschuldigde belasting
Totaal verschuldigde belasting
Totale som van alle verschuldigde belasting over verkrijgingen.
Mediaan verschuldigde belasting
Mediaan bedrag van verschuldigde belasting over verkrijgingen.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Netto verkrijging
Totaal netto verkrijging
Totale som van alle verkrijgingen, na aftrek van de verschuldigde belasting.
Mediaan netto verkrijging
Mediaan bedrag van verkrijgingen, na aftrek van de verschuldigde belasting.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getallen van laag naar hoog worden gesorteerd.