Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Perioden Regio's Provinciale rekening in mln euro Baten (mln euro)
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Nederland 1.608,4
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Nederland 1.647,3
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Nederland 1.678,5
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Groningen (PV) 55,4
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Groningen (PV) 56,0
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Groningen (PV) 57,3
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Fryslân (PV) 54,0
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Fryslân (PV) 56,0
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Fryslân (PV) 58,0
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Drenthe (PV) 56,3
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Drenthe (PV) 57,7
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Drenthe (PV) 58,8
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Overijssel (PV) 108,0
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Overijssel (PV) 110,9
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Overijssel (PV) 113,0
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Flevoland (PV) 69,8
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Flevoland (PV) 73,5
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Flevoland (PV) 66,1
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Gelderland (PV) 213,4
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Gelderland (PV) 219,2
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Gelderland (PV) 224,8
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Utrecht (PV) 119,4
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Utrecht (PV) 122,4
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Utrecht (PV) 127,6
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Noord-Holland (PV) 201,9
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Noord-Holland (PV) 208,0
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Noord-Holland (PV) 218,4
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Zuid-Holland (PV) 334,6
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Zuid-Holland (PV) 339,3
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Zuid-Holland (PV) 341,9
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Zeeland (PV) 40,3
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Zeeland (PV) 41,2
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Zeeland (PV) 45,0
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Noord-Brabant (PV) 250,7
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Noord-Brabant (PV) 256,4
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Noord-Brabant (PV) 259,4
Opbrengst provinciale belastingen 2017 Limburg (PV) 104,5
Opbrengst provinciale belastingen 2018 Limburg (PV) 106,7
Opbrengst provinciale belastingen 2019* Limburg (PV) 108,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie en zijn afkomstig uit de provincierekeningen. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn definitief.

Provincie Utrecht
Bij het publiceren van de voorlopige gegevens over verslagjaar 2018 had de provincie Utrecht nog geen goedkeurende accountantsverklaring over haar jaarrekening. Inmiddels is dit wel het geval en zijn de gegevens van de provincie Utrecht zodanig aangepast dat zij zijn nu conform zijn met de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provincierekeningen worden uiterlijk 12 maanden na de verslagperiode geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de rekening 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. In de administraties van provincies wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.
Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Provinciale rekening in mln euro
Cijfers op basis van de provinciale rekening weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de provinciale rekening in miljoenen euro's.

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).

Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.