Ondernemersvertrouwen; regio

Ondernemersvertrouwen; regio

Marges Perioden Regio's Ondernemersvertrouwen (%)
Waarde 2020 3e kwartaal* Nederland -19,3
Waarde 2020 4e kwartaal* Nederland -4,0
Waarde 2021 1e kwartaal* Nederland -6,0
Waarde 2021 2e kwartaal* Nederland 2,3
Waarde 2021 3e kwartaal* Nederland 18,4
Waarde 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -16,1
Waarde 2020 4e kwartaal* Groningen (PV) -12,9
Waarde 2021 1e kwartaal* Groningen (PV) -12,1
Waarde 2021 2e kwartaal* Groningen (PV) 9,0
Waarde 2021 3e kwartaal* Groningen (PV) 19,0
Waarde 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -15,3
Waarde 2020 4e kwartaal* Fryslân (PV) -3,8
Waarde 2021 1e kwartaal* Fryslân (PV) -3,2
Waarde 2021 2e kwartaal* Fryslân (PV) 0,7
Waarde 2021 3e kwartaal* Fryslân (PV) 10,4
Waarde 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -23,5
Waarde 2020 4e kwartaal* Drenthe (PV) -12,0
Waarde 2021 1e kwartaal* Drenthe (PV) -14,0
Waarde 2021 2e kwartaal* Drenthe (PV) -5,4
Waarde 2021 3e kwartaal* Drenthe (PV) 9,5
Waarde 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -15,8
Waarde 2020 4e kwartaal* Overijssel (PV) -8,7
Waarde 2021 1e kwartaal* Overijssel (PV) -2,8
Waarde 2021 2e kwartaal* Overijssel (PV) 8,1
Waarde 2021 3e kwartaal* Overijssel (PV) 14,9
Waarde 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -16,7
Waarde 2020 4e kwartaal* Flevoland (PV) -11,1
Waarde 2021 1e kwartaal* Flevoland (PV) -11,1
Waarde 2021 2e kwartaal* Flevoland (PV) -2,8
Waarde 2021 3e kwartaal* Flevoland (PV) 14,5
Waarde 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -18,6
Waarde 2020 4e kwartaal* Gelderland (PV) -8,1
Waarde 2021 1e kwartaal* Gelderland (PV) -7,7
Waarde 2021 2e kwartaal* Gelderland (PV) 5,7
Waarde 2021 3e kwartaal* Gelderland (PV) 18,8
Waarde 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -23,1
Waarde 2020 4e kwartaal* Utrecht (PV) -8,9
Waarde 2021 1e kwartaal* Utrecht (PV) -7,9
Waarde 2021 2e kwartaal* Utrecht (PV) 4,4
Waarde 2021 3e kwartaal* Utrecht (PV) 20,0
Waarde 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -23,1
Waarde 2020 4e kwartaal* Noord-Holland (PV) -7,7
Waarde 2021 1e kwartaal* Noord-Holland (PV) -7,6
Waarde 2021 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) 2,5
Waarde 2021 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) 19,8
Waarde 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -18,0
Waarde 2020 4e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -9,8
Waarde 2021 1e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -8,2
Waarde 2021 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 2,5
Waarde 2021 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 13,7
Waarde 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -13,1
Waarde 2020 4e kwartaal* Zeeland (PV) -10,8
Waarde 2021 1e kwartaal* Zeeland (PV) -19,7
Waarde 2021 2e kwartaal* Zeeland (PV) -1,0
Waarde 2021 3e kwartaal* Zeeland (PV) 15,6
Waarde 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -16,1
Waarde 2020 4e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -9,7
Waarde 2021 1e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -5,9
Waarde 2021 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 5,7
Waarde 2021 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 17,3
Waarde 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -19,3
Waarde 2020 4e kwartaal* Limburg (PV) -14,4
Waarde 2021 1e kwartaal* Limburg (PV) -13,5
Waarde 2021 2e kwartaal* Limburg (PV) 1,7
Waarde 2021 3e kwartaal* Limburg (PV) 17,0
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Nederland .
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -22,2
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Groningen (PV) -18,6
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Groningen (PV) -17,9
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Groningen (PV) 4,0
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Groningen (PV) 14,2
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -20,8
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Fryslân (PV) -10,3
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Fryslân (PV) -10,4
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Fryslân (PV) -5,7
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Fryslân (PV) 3,8
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -30,8
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Drenthe (PV) -19,5
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Drenthe (PV) -22,8
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Drenthe (PV) -11,5
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Drenthe (PV) 2,7
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -20,0
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Overijssel (PV) -12,9
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Overijssel (PV) -7,5
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Overijssel (PV) 4,0
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Overijssel (PV) 10,6
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -23,9
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Flevoland (PV) -18,2
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Flevoland (PV) -20,5
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Flevoland (PV) -10,0
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Flevoland (PV) 6,5
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -21,9
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Gelderland (PV) -11,4
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Gelderland (PV) -11,3
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Gelderland (PV) 2,4
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Gelderland (PV) 15,8
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -26,8
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Utrecht (PV) -12,5
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Utrecht (PV) -12,0
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Utrecht (PV) 0,8
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Utrecht (PV) 16,5
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -25,5
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Noord-Holland (PV) -10,4
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Noord-Holland (PV) -10,4
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) 0,2
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) 17,6
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -20,7
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -12,2
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -10,8
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -0,1
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 11,0
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -20,5
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Zeeland (PV) -17,7
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Zeeland (PV) -27,5
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Zeeland (PV) -7,8
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Zeeland (PV) 8,1
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -18,7
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -12,4
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -9,2
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 3,1
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 14,8
Ondergrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -23,6
Ondergrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Limburg (PV) -18,2
Ondergrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Limburg (PV) -17,6
Ondergrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Limburg (PV) -2,2
Ondergrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Limburg (PV) 13,0
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Nederland .
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Groningen (PV) -10,0
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Groningen (PV) -7,2
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Groningen (PV) -6,3
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Groningen (PV) 14,0
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Groningen (PV) 23,7
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Fryslân (PV) -9,8
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Fryslân (PV) 2,7
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Fryslân (PV) 3,9
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Fryslân (PV) 7,1
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Fryslân (PV) 17,0
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Drenthe (PV) -16,2
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Drenthe (PV) -4,5
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Drenthe (PV) -5,3
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Drenthe (PV) 0,7
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Drenthe (PV) 16,3
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Overijssel (PV) -11,6
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Overijssel (PV) -4,4
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Overijssel (PV) 1,9
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Overijssel (PV) 12,2
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Overijssel (PV) 19,1
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Flevoland (PV) -9,6
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Flevoland (PV) -3,9
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Flevoland (PV) -1,7
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Flevoland (PV) 4,5
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Flevoland (PV) 22,5
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Gelderland (PV) -15,3
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Gelderland (PV) -4,9
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Gelderland (PV) -4,0
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Gelderland (PV) 8,9
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Gelderland (PV) 21,7
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Utrecht (PV) -19,5
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Utrecht (PV) -5,2
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Utrecht (PV) -3,8
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Utrecht (PV) 8,1
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Utrecht (PV) 23,4
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) -20,8
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Noord-Holland (PV) -5,1
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Noord-Holland (PV) -4,8
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Noord-Holland (PV) 4,8
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Noord-Holland (PV) 22,1
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -15,4
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -7,3
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Zuid-Holland (PV) -5,5
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 5,1
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Zuid-Holland (PV) 16,4
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Zeeland (PV) -5,7
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Zeeland (PV) -3,9
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Zeeland (PV) -11,8
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Zeeland (PV) 5,7
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Zeeland (PV) 23,1
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -13,5
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -7,0
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Noord-Brabant (PV) -2,6
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 8,3
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Noord-Brabant (PV) 19,8
Bovengrens 95%-interval 2020 3e kwartaal* Limburg (PV) -15,1
Bovengrens 95%-interval 2020 4e kwartaal* Limburg (PV) -10,6
Bovengrens 95%-interval 2021 1e kwartaal* Limburg (PV) -9,4
Bovengrens 95%-interval 2021 2e kwartaal* Limburg (PV) 5,6
Bovengrens 95%-interval 2021 3e kwartaal* Limburg (PV) 21,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het ondernemersvertrouwen van een provincie is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2014.

Wijzigingen per 13 augustus 2021.
De resultaten van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten tot en met het vierde kwartaal van 2021 worden naar verwachting medio november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.