Ondernemersvertrouwen; regio 2014-2023

Ondernemersvertrouwen; regio 2014-2023

Marges Perioden Regio's Ondernemersvertrouwen (%)
Waarde 2022 2e kwartaal Groningen (PV) 7,3
Waarde 2022 3e kwartaal Groningen (PV) 1,6
Waarde 2022 4e kwartaal Groningen (PV) -7,1
Waarde 2023 1e kwartaal Groningen (PV) -4,2
Waarde 2023 2e kwartaal Groningen (PV) -3,2
Waarde 2022 2e kwartaal Fryslân (PV) 11,3
Waarde 2022 3e kwartaal Fryslân (PV) 0,3
Waarde 2022 4e kwartaal Fryslân (PV) -3,5
Waarde 2023 1e kwartaal Fryslân (PV) 4,4
Waarde 2023 2e kwartaal Fryslân (PV) 0,9
Waarde 2022 2e kwartaal Drenthe (PV) 5,9
Waarde 2022 3e kwartaal Drenthe (PV) 1,8
Waarde 2022 4e kwartaal Drenthe (PV) -1,8
Waarde 2023 1e kwartaal Drenthe (PV) 0,5
Waarde 2023 2e kwartaal Drenthe (PV) 0,2
Waarde 2022 2e kwartaal Overijssel (PV) 12,7
Waarde 2022 3e kwartaal Overijssel (PV) 6,3
Waarde 2022 4e kwartaal Overijssel (PV) 0,6
Waarde 2023 1e kwartaal Overijssel (PV) 0,8
Waarde 2023 2e kwartaal Overijssel (PV) 0,4
Waarde 2022 2e kwartaal Flevoland (PV) 15,0
Waarde 2022 3e kwartaal Flevoland (PV) 8,3
Waarde 2022 4e kwartaal Flevoland (PV) -4,8
Waarde 2023 1e kwartaal Flevoland (PV) 5,0
Waarde 2023 2e kwartaal Flevoland (PV) -1,4
Waarde 2022 2e kwartaal Gelderland (PV) 8,7
Waarde 2022 3e kwartaal Gelderland (PV) 6,3
Waarde 2022 4e kwartaal Gelderland (PV) 0,2
Waarde 2023 1e kwartaal Gelderland (PV) 3,2
Waarde 2023 2e kwartaal Gelderland (PV) 2,6
Waarde 2022 2e kwartaal Utrecht (PV) 13,8
Waarde 2022 3e kwartaal Utrecht (PV) 6,9
Waarde 2022 4e kwartaal Utrecht (PV) -1,9
Waarde 2023 1e kwartaal Utrecht (PV) 6,2
Waarde 2023 2e kwartaal Utrecht (PV) 8,9
Waarde 2022 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 16,3
Waarde 2022 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 8,3
Waarde 2022 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 4,2
Waarde 2023 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 5,2
Waarde 2023 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 8,8
Waarde 2022 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 11,3
Waarde 2022 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 6,6
Waarde 2022 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) -0,5
Waarde 2023 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 5,0
Waarde 2023 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 4,0
Waarde 2022 2e kwartaal Zeeland (PV) 10,2
Waarde 2022 3e kwartaal Zeeland (PV) 4,0
Waarde 2022 4e kwartaal Zeeland (PV) -4,1
Waarde 2023 1e kwartaal Zeeland (PV) -3,1
Waarde 2023 2e kwartaal Zeeland (PV) 1,6
Waarde 2022 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 11,6
Waarde 2022 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,0
Waarde 2022 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 4,8
Waarde 2023 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 6,6
Waarde 2023 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 5,3
Waarde 2022 2e kwartaal Limburg (PV) 10,0
Waarde 2022 3e kwartaal Limburg (PV) 0,5
Waarde 2022 4e kwartaal Limburg (PV) -3,6
Waarde 2023 1e kwartaal Limburg (PV) 3,9
Waarde 2023 2e kwartaal Limburg (PV) -1,6
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Groningen (PV) 2,0
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Groningen (PV) -2,9
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Groningen (PV) -11,3
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Groningen (PV) -8,7
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Groningen (PV) -7,7
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Fryslân (PV) 5,0
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Fryslân (PV) -6,2
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Fryslân (PV) -9,4
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Fryslân (PV) -2,9
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Fryslân (PV) -5,0
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Drenthe (PV) -1,5
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Drenthe (PV) -5,6
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Drenthe (PV) -8,3
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Drenthe (PV) -7,0
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Drenthe (PV) -7,4
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Overijssel (PV) 8,3
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Overijssel (PV) 2,3
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Overijssel (PV) -3,2
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Overijssel (PV) -3,1
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Overijssel (PV) -3,5
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Flevoland (PV) 7,4
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Flevoland (PV) -0,4
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Flevoland (PV) -12,2
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Flevoland (PV) -2,7
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Flevoland (PV) -8,7
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Gelderland (PV) 5,8
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Gelderland (PV) 3,5
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Gelderland (PV) -2,6
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Gelderland (PV) 0,0
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Gelderland (PV) -0,2
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Utrecht (PV) 10,2
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Utrecht (PV) 3,3
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Utrecht (PV) -5,3
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Utrecht (PV) 2,8
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Utrecht (PV) 5,2
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 14,0
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 6,0
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 2,1
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 2,9
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 6,4
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 8,9
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 4,3
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) -2,8
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 2,7
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 1,7
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Zeeland (PV) 2,4
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Zeeland (PV) -2,7
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Zeeland (PV) -10,8
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Zeeland (PV) -12,2
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Zeeland (PV) -6,0
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 9,0
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 4,1
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 2,2
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 3,9
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 2,7
Ondergrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Limburg (PV) 5,6
Ondergrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Limburg (PV) -3,6
Ondergrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Limburg (PV) -8,0
Ondergrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Limburg (PV) 0,0
Ondergrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Limburg (PV) -5,2
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Groningen (PV) 12,7
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Groningen (PV) 6,0
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Groningen (PV) -3,0
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Groningen (PV) 0,4
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Groningen (PV) 1,2
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Fryslân (PV) 17,7
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Fryslân (PV) 6,9
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Fryslân (PV) 2,4
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Fryslân (PV) 11,8
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Fryslân (PV) 6,9
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Drenthe (PV) 13,3
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Drenthe (PV) 9,3
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Drenthe (PV) 4,7
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Drenthe (PV) 8,0
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Drenthe (PV) 7,8
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Overijssel (PV) 17,0
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Overijssel (PV) 10,4
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Overijssel (PV) 4,4
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Overijssel (PV) 4,6
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Overijssel (PV) 4,4
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Flevoland (PV) 22,6
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Flevoland (PV) 17,0
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Flevoland (PV) 2,5
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Flevoland (PV) 12,7
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Flevoland (PV) 5,8
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Gelderland (PV) 11,6
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Gelderland (PV) 9,1
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Gelderland (PV) 3,0
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Gelderland (PV) 6,4
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Gelderland (PV) 5,3
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Utrecht (PV) 17,3
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Utrecht (PV) 10,5
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Utrecht (PV) 1,6
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Utrecht (PV) 9,6
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Utrecht (PV) 12,6
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 18,5
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Noord-Holland (PV) 10,5
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Noord-Holland (PV) 6,3
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Noord-Holland (PV) 7,6
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Noord-Holland (PV) 11,1
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 13,7
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 9,0
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 1,8
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 7,3
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 6,3
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Zeeland (PV) 18,0
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Zeeland (PV) 10,7
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Zeeland (PV) 2,7
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Zeeland (PV) 6,0
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Zeeland (PV) 9,2
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 14,2
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 9,9
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,5
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 9,3
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 7,8
Bovengrens 95%-interval 2022 2e kwartaal Limburg (PV) 14,5
Bovengrens 95%-interval 2022 3e kwartaal Limburg (PV) 4,6
Bovengrens 95%-interval 2022 4e kwartaal Limburg (PV) 0,8
Bovengrens 95%-interval 2023 1e kwartaal Limburg (PV) 7,8
Bovengrens 95%-interval 2023 2e kwartaal Limburg (PV) 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het ondernemersvertrouwen. Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aangeeft waarin de economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het ondernemersvertrouwen van een provincie is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2014 - 2e kwartaal 2023.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de vernieuwde methode voor het samenstellen van het ondernemersvertrouwen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing meer.
Deze tabel wordt opgevolgd door Ondernemersvertrouwen; regio (actief op 15 augustus 2023). Zie paragraaf 3.

Het CBS werkt momenteel aan enkele aanpassingen in de definitie van de indicator Ondernemersvertrouwen. Het doel daarvan is om de vergelijkbaarheid tussen bedrijfstakken, en die tussen regionale en landelijke cijfers te verbeteren. De aanpassingen zullen ingaan bij de publicatie van uitkomsten over het derde kwartaal van 2023. Meer informatie volgt via www.cbs.nl.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.