Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouwgoederen en diensten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%)
Totaal bedrijfstak landbouw 2023* 35.830 -2,1
Totaal landbouwgoederen en diensten 2023* 34.248 -1,9
Totaal producten 2023* 31.043 -2,0
Totaal plantaardige producten 2023* 16.817 -3,3
Granen (incl. zaaigoed), totaal 2023* 421 -5,6
Tarwe en spelt, totaal 2023* 338 -0,3
Zachte tarwe en spelt 2023* 338 -0,3
Rogge en mengkoren 2023* 2 -15,2
Gerst 2023* 65 -21,5
Haver en mengsels van zomergranen 2023* 2 -1,8
Korrelmaïs 2023* 13 -44,0
Andere granen 2023* 1 11,8
Handelsgewassen, totaal 2023* 357 -4,0
Oliehoudende zaden en vruchten (incl.... 2023* 8 8,7
Kool- en raapzaad 2023* . .
Andere oliehoudende producten 2023* . .
Eiwitrijke gewassen (incl. zaaigoed) 2023* 18 5,7
Suikerbieten 2023* 314 -5,0
Andere handelsgewassen, totaal 2023* 16 0,5
Vezelplanten 2023* . .
Andere gewassen: andere 2023* . .
Voedergewassen, totaal 2023* 957 0,6
Voedermaïs 2023* . .
Voederwortels en voederbieten 2023* . .
Andere voedergewassen 2023* . .
Groenten en tuinbouwproducten, totaal 2023* 10.949 -4,5
Verse groenten, totaal 2023* 3.253 -3,0
Bloemkool 2023* . .
Tomaten 2023* . .
Andere verse groenten 2023* . .
Planten en bloemen, totaal 2023* 7.696 -5,2
Kwekerijplanten 2023* . .
Bloemen en sierplanten (incl. kerstbo... 2023* . .
Aanplantingen 2023* . .
Aardappelen (incl. pootgoed) 2023* 2.376 0,5
Fruit, totaal 2023* 951 -4,6
Vers fruit, totaal 2023* . .
Appelen 2023* . .
Peren 2023* . .
Ander vers fruit 2023* . .
Andere plantaardige producten, totaal 2023* 806 4,1
Zaaigoed 2023* . .
Andere plantaardige producten: andere 2023* . .
Totaal veeteelt 2023* 14.226 -0,7
Dieren, totaal 2023* 6.816 -4,4
Rundvee 2023* 1.891 4,3
Varkens 2023* 3.316 -11,9
Eenhoevigen 2023* 479 0,1
Schapen en geiten 2023* 140 -1,1
Pluimvee 2023* 854 -1,2
Andere dieren 2023* 137 -1,6
Dierlijke producten, onbewerkt (totaal) 2023* 7.410 2,1
Rauwe (onbewerkte) melk 2023* 6.448 2,4
Eieren 2023* 920 1,4
Andere dierlijke producten, totaal 2023* 42 -33,0
Ruwe wol 2023* . .
Andere dierlijke producten 2023* . .
Totaal diensten 2023* 3.205 -1,0
Landbouwdiensten 2023* . .
Verhuur van melkquota 2023* . .
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2023* 1.582 -3,8
Verwerking van landbouwproducten, totaal 2023* 133 2,4
Dierlijke producten, bewerkt (totaal) 2023* 133 2,4
Rauwe melk verwerkt tot boter en kaas 2023* 133 2,4
Andere niet-scheidbare nevenactivitei... 2023* 1.449 -4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output uit de productierekening van de bedrijfstak landbouw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2021 zijn definitief. Gegevens van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 18 december 2023:
De gegevens van de zeer voorlopige raming van 2023 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.

Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.