Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Prijsindex arbeid (2015=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%) Loonkosten per gewerkt uur (2015=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%) Structuureffect (%)
A-U Alle economische activiteiten 2015 januari - 2015 december 100,0 0,2 100,0 0,0 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2015 april - 2016 maart 100,4 0,4 100,4 0,2 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 juli - 2016 juni 99,8 -0,5 99,7 -0,7 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2015 oktober - 2016 september 100,2 -0,4 100,1 -0,6 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2016 januari - 2016 december 101,0 1,0 100,7 0,7 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 april - 2017 maart 100,4 0,0 100,1 -0,3 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 juli - 2017 juni 101,1 1,3 100,7 1,0 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2016 oktober - 2017 september 101,5 1,3 100,9 0,8 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 januari - 2017 december 102,6 1,6 101,7 1,0 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2017 april - 2018 maart 103,5 3,0 102,5 2,4 -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 juli - 2018 juni 104,1 2,9 103,0 2,3 -0,6
A-U Alle economische activiteiten 2017 oktober - 2018 september 104,7 3,2 103,6 2,7 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2018 januari - 2018 december 104,8 2,2 103,7 1,9 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2018 april - 2019 maart 105,7 2,2 104,5 1,9 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2018 juli - 2019 juni 106,3 2,1 105,1 2,0 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2018 oktober - 2019 september 106,3 1,5 105,3 1,6 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 januari - 2019 december 107,3 2,4 106,3 2,5 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2019 april - 2020 maart 109,1 3,3 108,3 3,6 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 juli - 2020 juni 108,5 2,1 108,2 2,9 0,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 oktober - 2020 september 110,4 3,8 110,4 4,9 1,1
A-U Alle economische activiteiten 2020 januari - 2020 december 110,3 2,8 110,9 4,3 1,5
A-U Alle economische activiteiten 2020 april - 2021 maart* 110,4 1,2 111,4 2,9 1,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 juli - 2021 juni* 111,3 2,6 112,1 3,6 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2020 oktober - 2021 september* 111,8 1,3 112,5 1,9 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2021 januari - 2021 december* 111,8 1,4 112,2 1,3 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2021 april - 2022 maart* 112,8 2,1 112,8 1,2 -0,8
A-U Alle economische activiteiten 2021 juli - 2022 juni* 114,4 2,8 114,2 1,9 -0,8
A-U Alle economische activiteiten 2021 oktober - 2022 september* 116,2 3,9 116,2 3,3 -0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2020 zijn definitief. De gegevens over 2021 en 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per januari 2023:
Ten opzichte van de vorige versie zijn de uitkomsten over de verslagperiode '2021 oktober - 2022 september' toegevoegd en zijn de uitkomsten vanaf de verslagperiode '2021 juli - 2022 juni' bijgesteld.

Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn er fluctuaties in de onderliggende cijfers die een effect kunnen hebben op de uitkomsten van de prijs van Arbeid. Vanaf maart 2020 worden de gewerkte uren en de loonkosten door de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen onevenredig geraakt. De loonkosten gaan fors omlaag door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-subsidie) en de gewerkte uren dalen ook fors.

Voor de jaren 2020 en 2021 is voor de raming van de gewerkte uren van werknemers en de loonkostensubsidies afgeweken van de reguliere werkwijze. Door de NOW-subsidie, die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die geen werk meer hadden worden doorbetaald en werd zo het baanverlies beperkt. Hierdoor zijn wel minder uren gewerkt, maar kwam dat niet tot uitdrukking in het geregistreerde aantal uren in de belangrijkste bron voor de Arbeidsrekeningen: het register met de loonaangiften van werkgevers. Als aanvulling zijn daarom gegevens gebruikt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze zijn ingezet bij (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Bij de raming van de loonkostensubsidies zijn voorschotbedragen en terugbetalingen van de NOW-regeling opgenomen. Bij de raming is gebruik gemaakt van gedetailleerde data van het UWV over de NOW-regeling.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex arbeid
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Jaarmutatie prijs van arbeid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
De loonkosten omvatten het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
De loonkosten omvatten het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Structuureffect
Het verschil tussen de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur en de prijs van arbeid.