Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Loonkosten p.e.p. werkzame personen Niet-seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. werkzame personen Seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte uren Niet-seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten p.e.p. gewerkte uren Seizoengecorrigeerd (index 2015=100) Loonkosten per werknemer Niet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per werknemer Seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemer Niet-seizoengecorrigeerd (euro) Loonkosten per gewerkt uur werknemer Seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoon Niet-seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per werkzaam persoon Seizoengecorrigeerd (1 000 euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uur Niet-seizoengecorrigeerd (euro) Toegevoegde waarde per gewerkt uur Seizoengecorrigeerd (euro)
A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 107,7 110,5 105,2 109,6 11,8 12,4 33,2 36,3 19,1 19,5 52,3 54,9
A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 119,2 110,3 118,5 108,9 13,8 12,5 41,3 36,4 20,2 19,8 57,7 55,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 104,3 110,6 103,8 109,2 11,7 12,7 38,0 37,5 19,5 19,9 60,6 56,8
A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 111,8 111,7 109,0 109,8 13,0 12,8 36,1 37,7 20,3 19,9 54,8 57,0
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 112,0 114,4 108,9 113,2 12,5 13,0 34,4 37,9 19,5 19,8 52,2 55,5
A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 123,5 115,1 123,2 113,9 14,4 13,2 44,1 38,9 20,3 19,9 59,1 56,6
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 111,7 118,0 111,4 116,8 12,5 13,5 40,2 39,5 19,4 19,8 59,7 56,0
A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 120,2 119,8 118,0 118,2 13,9 13,7 39,4 40,2 20,2 19,9 55,2 56,3
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal* 120,3 122,6 116,6 121,2 13,4 13,9 36,6 40,9 19,4 19,7 52,0 55,9
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 133,9 124,7 133,4 123,3 15,4 14,1 46,8 41,4 20,0 19,6 58,1 55,6
A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal* 120,8 127,0 120,3 125,5 13,2 14,3 43,1 41,8 19,0 19,5 59,3 55,2
A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal* 129,7 129,7 127,8 127,9 14,8 14,5 42,7 42,7 19,9 19,5 55,2 55,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de ontwikkeling van loonkosten per eenheid product (loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidie). De loonkosten per eenheid product worden doorgaans berekend op basis van werkzame personen. De gewerkte uren zijn echter een meer betrouwbare maatstaf voor de arbeidsinzet. Daarom wordt in de tabel de loonkosten per eenheid product ook op basis van gewerkte uren weergegeven. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel ook seizoengecorrigeerde cijfers. De loonkosten per eenheid worden weergegeven naar dertien bedrijfstakken die gebaseerd zijn op Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1996.

Status van de cijfers:
Cijfers over de drie meest recente jaren hebben nog een voorlopig karakter omdat de cijfers kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op basis van aansluiting op recentere uitkomsten van de nationale rekeningen.

Wijzigingen per 5 april 2024:
Cijfers van het vierde kwartaal 2023 zijn toegevoegd in deze tabel.
Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn er fluctuaties in de cijfers van 2020 en 2021 te zien. Deze cijfers dienen daarom met enige voorzichtigheid gebruikt te worden. De gewerkte uren, de toegevoegde waarde, de loonkosten en het aantal werknemers worden door de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen onevenredig geraakt. Zo gaan de loonkosten fors omlaag door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-subsidie). De gewerkte uren en toegevoegde waarde dalen ook fors. Daarentegen hebben de maatregelen er (tijdelijk) voor gezorgd dat werknemers nog niet direct werden ontslagen.

In de Arbeidsrekeningen is voor de raming van de gewerkte uren van werknemers en de loonkostensubsidies afgeweken van de reguliere werkwijze. Door de NOW-subsidie, die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die geen werk meer hadden worden doorbetaald en werd zo het baanverlies beperkt. Hierdoor zijn wel minder uren gewerkt, maar kwam dat niet tot uitdrukking in het geregistreerde aantal uren in de belangrijkste bron voor de Arbeidsrekeningen: het register met de loonaangiften van werkgevers. Als aanvulling zijn daarom gegevens gebruikt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze zijn ingezet bij (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Bij de raming van de loonkostensubsidies zijn voorschotbedragen van de NOW-regeling opgenomen. Bij de raming is gebruik gemaakt van gedetailleerde data van het UWV over de NOW-regeling. Deze informatie omvat de perioden van verwachte omzetdalingen en uitbetaalde NOW-subsidies per bedrijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Bij de berekening van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien. Op de publicatiemomenten kunnen de cijfers van de voorgaande kwartalen wijzigen. Dit komt doordat na publicatie van het vierde kwartaal (waarbij ook de eerste drie kwartalen herzien worden) de kwartaalcijfers nog drie keer herzien worden: bij elke nieuwe jaarberekening worden de kwartaalcijfers aangepast zodat de kwartaalcijfers aansluiten op het nieuwe jaarcijfer. Dit gebeurt voor het eerst in juni en een tweede maal bij de definitieve jaarberekening een jaar later. Tot slot worden de kwartalen het jaar daarop definitief vastgesteld, waarbij de jaartotalen niet meer veranderen. Daarnaast wordt een aantal reeksen met kwartaalcijfers voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Elke keer als een nieuw kwartaal wordt toegevoegd wordt de seizoencorrectie op de hele tijdreeks uitgevoerd, waarbij alle kwartalen kunnen worden aangepast. Doorgaans zijn de bijstellingen op eerder gepubliceerde cijfers gering.

Toelichting onderwerpen

Loonkosten p.e.p. werkzame personen
De loonkosten per eenheid product o.b.v. de werkzame personen is de ontwikkeling van de verhouding tussen de loonkosten per werknemer en de bruto toegevoegde waarde per werkzaam persoon (werknemers en zelfstandigen). De toegevoegde waarde wordt gegenereerd door zowel werknemers als zelfstandigen terwijl de loonkosten alleen op de werknemers betrekking hebben. De uitkomsten zijn als index weergegeven (2015=100).
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten p.e.p. gewerkte uren
De loonkosten per eenheid product o.b.v. gewerkte uren is de ontwikkeling van de verhouding tussen de loonkosten per gewerkt uur van werknemers en de bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur van werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De toegevoegde waarde wordt gegenereerd door zowel werknemers als zelfstandigen terwijl de loonkosten alleen op de werknemers betrekking hebben. De uitkomsten zijn als index weergegeven (2015=100).
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten per werknemer
De loonkosten van werknemers gedeeld door het aantal werknemers. De loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidies.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Loonkosten per gewerkt uur werknemer
De loonkosten van werknemers gedeeld door het aantal gewerkte uren van werknemers. De loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidies.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Toegevoegde waarde per werkzaam persoon
Bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gedeeld door het aantal werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De bruto toegevoegde waarde is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in basisprijzen, de prijzen die door producenten zijn ervaren.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Toegevoegde waarde per gewerkt uur
Bruto toegevoegde waarde in basisprijzen gedeeld door het aantal gewerkte uren van werkzame personen (werknemers en zelfstandigen). De bruto toegevoegde waarde is de waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De toegevoegde waarde is daarbij uitgedrukt in basisprijzen, de prijzen die door producenten zijn ervaren. Voor berekeningen voor de totale economie wordt het bruto binnenlands product gebruikt.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd