Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Beloning; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Lonen; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Sociale premies; seizoengecorrigeerd (mln euro) Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Lonen (%) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 97.169 105.264 75.588 82.651 21.581 22.613 95.647 4,9 5,8 7,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 3e kwartaal* 991 984 782 781 209 203 967 2,8 3,8 5,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 3e kwartaal* 11.930 13.148 9.283 10.343 2.647 2.805 11.650 2,4 3,9 6,2
C Industrie 2021 3e kwartaal* 10.663 11.759 8.314 9.269 2.349 2.490 10.386 2,3 3,9 6,4
F Bouwnijverheid 2021 3e kwartaal* 4.831 5.104 3.756 3.985 1.075 1.119 4.796 1,8 2,9 3,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 3e kwartaal* 19.393 20.746 15.277 16.466 4.116 4.280 18.831 4,2 5,1 9,3
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal* 5.407 5.856 4.414 4.821 993 1.035 5.321 11,7 12,1 14,5
K Financiële dienstverlening 2021 3e kwartaal* 4.405 4.934 3.428 3.917 977 1.017 4.399 4,9 5,8 5,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 3e kwartaal* 959 1.044 756 830 203 214 957 2,5 5,3 3,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 3e kwartaal* 17.645 18.746 14.100 15.086 3.545 3.660 17.282 5,9 7,4 10,1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 3e kwartaal* 5.465 5.570 4.271 4.360 1.194 1.210 5.323 12,1 13,2 19,8
O-Q Overheid en zorg 2021 3e kwartaal* 28.992 31.914 21.691 24.174 7.301 7.740 28.908 5,5 5,5 5,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3e kwartaal* 8.859 9.705 6.396 7.170 2.463 2.535 8.885 7,0 6,6 6,8
P Onderwijs 2021 3e kwartaal* 6.726 7.357 4.975 5.509 1.751 1.848 6.707 5,4 5,1 6,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 3e kwartaal* 13.407 14.852 10.320 11.495 3.087 3.357 13.316 4,6 5,0 4,4
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 3e kwartaal* 2.616 2.788 2.101 2.248 515 540 2.536 4,5 5,2 12,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 december 2021:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Beloning; seizoengecorrigeerd
Beloning van werknemers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Lonen; seizoengecorrigeerd
De lonen gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte).
Sociale premies; seizoengecorrigeerd
De sociale premies ten laste van werkgevers gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Dit is inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.

Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, worden tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.