Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal organisaties
Klanten
Inclusief cursisten en abonnementhouders.
Totaal aantal klanten
Totaal aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke.
Gemiddeld aantal klanten
Gemiddeld aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke per organisatie.
Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Abonnements- en lesgelden
Inclusief inkomsten uit het verzorgen van sportdemonstraties en inkomsten uit stalling en verhuur van paarden).
Subsidies en bijdragen
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen.
Sponsor- en reclamegelden
Kantineverkopen
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Inkoopkosten kantine
Kapitaallasten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, kosten voor promotie- of ledenwerfacties, kosten van paarden (voer, dierenarts, hoefsmid e.d.)
Saldo
Baten minus lasten.