Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Organisatie Perioden Totaal aantal organisaties (aantal) Klanten Totaal aantal klanten (x 1 000) Klanten Gemiddeld aantal klanten (aantal) Klanten Gemiddeld aantal klanten onder 18 jaar (aantal) Klanten Omvang klantenbestand Minder dan 51 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand 51-100 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand 101-200 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand 201-300 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand 301-400 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand 401-500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Klanten Omvang klantenbestand Meer dan 500 klanten (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Beschikt over gehuurde accommodatie (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Beschikt over accommodatie in eigendom (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Gymzaal, sportzaal en sporthal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Tennishal (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Overige overdekte sportruimte (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Rijbak voor paardensport (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Clubhuis (in % van totaal aantal organisaties) Gebruik van accommodaties Clubhuis in eigendom (in % van totaal aantal organisaties) Personeel Organisaties met werkzame personen In loondienst (in % van totaal aantal organisaties) Personeel Organisaties met werkzame personen Niet in loondienst (in % van totaal aantal organisaties) Personeel Werkzame personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Totaal werkzame personen (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume Werkzame personen in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Training, instructie, verzorging (in % van arb.volume wp. in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Bestuur, administratie (in % van arb.volume wp. in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Onderhoud, schoonmaak, kantine (in % van arb.volume wp. in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Overig personeel (in % van arb.volume wp. in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Werkzame personen niet in loondienst (mensjaren) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Directeur-eigenaar (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Arbeidsvolume Arbeidsvolume naar functie Inhuur (in % van arb.volume wp. niet in loondienst) Personeel Organisaties met vrijwilligers (in % van totaal aantal organisaties) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Abonnements- en lesgelden (mln euro) Exploitatie Baten Subsidies en bijdragen (mln euro) Exploitatie Baten Sponsor- en reclamegelden (mln euro) Exploitatie Baten Kantineverkopen (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (mln euro) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Onderhoud en schoonmaak (mln euro) Exploitatie Lasten Inkoopkosten kantine (mln euro) Exploitatie Lasten Kapitaallasten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Exploitatie Saldo (mln euro)
Maneges 2000 1.160 205 176 . 27 13 39 10 4 4 3 34 70 0 0 0 70 . . 46 74 1.600 2.350 860 66 7 26 2 1.490 99 1 . 118 61 7 1 21 26 101 21 1 18 6 10 15 30 17
Maneges 2009 1.550 240 155 . 39 18 17 12 5 3 5 36 70 0 0 0 70 . . 34 83 1.930 2.570 1.070 73 7 20 1 1.500 95 5 . 179 127 5 4 29 14 149 33 3 24 9 15 19 46 30
Maneges 2015 1.420 209 147 88 44 19 15 12 5 2 4 33 67 0 0 1 67 57 50 38 86 2.480 2.800 1.280 69 9 19 3 1.520 92 8 40 181 136 7 2 22 15 160 39 4 26 9 12 22 49 21
Maneges 2018 1.090 184 169 95 40 20 23 6 5 3 3 30 66 0 0 1 67 57 47 39 90 1.930 2.520 1.050 76 8 15 1 1.470 95 5 44 144 100 6 2 19 18 129 30 3 22 8 10 15 39 15
Sportscholen 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sportscholen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sportscholen 2015 1.270 265 209 114 26 24 26 5 6 2 10 89 10 2 0 8 0 16 11 21 83 2.160 1.900 620 82 8 6 5 1.280 95 5 46 102 92 2 1 4 3 87 27 8 29 2 3 5 13 15
Sportscholen 2018 1.215 331 272 113 29 20 18 10 7 5 13 81 15 9 0 8 0 25 18 32 86 2.110 2.170 780 80 13 7 1 1.390 86 14 37 107 93 3 0 6 5 90 25 10 26 3 3 6 16 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal organisaties
Klanten
Inclusief cursisten en abonnementhouders.
Totaal aantal klanten
Totaal aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke.
Gemiddeld aantal klanten
Gemiddeld aantal cursisten, abonnementhouders en dergelijke per organisatie.
Gemiddeld aantal klanten onder 18 jaar
Omvang klantenbestand
Organisaties naar aantal klanten (cursisten, abonnementhouders en dergelijke)
Minder dan 51 klanten
51-100 klanten
101-200 klanten
201-300 klanten
301-400 klanten
401-500 klanten
Meer dan 500 klanten
Gebruik van accommodaties
Organisaties naar het gebruik van gehuurde accommodaties of accommodaties in eigendom.
Organisaties kunnen zowel gehuurde als eigen accommodaties gebruiken.
Daardoor kan de som van het percentage organisaties met een gehuurde accommodatie en het percentage organisaties met een eigen accommodatie groter zijn dan 100%.
Beschikt over gehuurde accommodatie
Overdekte en/of openluchtaccommodaties waarin (waarop) sport wordt beoefend. Kantines, was- en kleedruimten, lichtinstallaties, materiaalruimten, visvijvers, stallingen voor auto’s e.d. worden niet tot sportaccommodaties gerekend.
Beschikt over accommodatie in eigendom
Inclusief eigenaarschap van een deel van de sportaccommodatie (al dan niet via een aparte, zelfstandige rechtspersoon).
Gymzaal, sportzaal en sporthal
Gymzaal (max. 22m x 13m), multifunctionele sportzaal of –hal.
Tennishal
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad.
Rijbak voor paardensport
Overdekte rijbak en/of openlucht rijbak.
Clubhuis
Inclusief kantine.
Clubhuis in eigendom
Inclusief clubhuis/kantine ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Personeel
Organisaties met werkzame personen
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
In loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Arbeidsvolume
Arbeidstijd (in laatste volledige week september) omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren). Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Totaal arbeidsvolume
Totaal werkzame personen
Werkzame personen in loondienst
Arbeidsvolume naar functie
Training, instructie, verzorging
Bestuur, administratie
Onderhoud, schoonmaak, kantine
Overig personeel
Werkzame personen niet in loondienst
Directeur-eigenaar
Inhuur
Organisaties met vrijwilligers
Personen die voor de manege of sportschool werkzaamheden verrichtten zonder geldelijke vergoeding, of met uitsluitend een onkosten- of vrijwilligersvergoeding.
Exploitatie
Overzicht van baten en lasten.
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Abonnements- en lesgelden
Inclusief inkomsten uit het verzorgen van sportdemonstraties en inkomsten uit stalling en verhuur van paarden).
Subsidies en bijdragen
Overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen.
Sponsor- en reclamegelden
Kantineverkopen
Overige baten
Bijvoorbeeld opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud en schoonmaak
Inkoopkosten kantine
Kapitaallasten
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, kosten voor promotie- of ledenwerfacties, kosten van paarden (voer, dierenarts, hoefsmid e.d.)
Saldo
Baten minus lasten.