Overheid; sociale uitkeringen

Overheid; sociale uitkeringen

Uitkeringen Perioden Sociale uitkeringen (mln euro)
Totaal sociale uitkeringen 2021* 181.346
Totaal wettelijke sociale uitkeringen 2021* 133.057
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 2021* 0
Algemene Nabestaandenwet (Anw) 2021* 317
Algemene Ouderdomswet (AOW) 2021* 42.956
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) 2021* 0
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) 2021* 6.756
Werkloosheidswet (WW) 2021* 3.662
Wet Arbeid en Zorg (WAZO) 2021* 1.677
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) 2021* 88
Wet langdurige zorg (Wlz) 2021* 25.623
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 2021* 3.321
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) 2021* 0
Ziektewet (ZW) 2021* 0
Ziektewet vangnet (ZW-vangnet) 2021* 1.978
Zorgverzekeringswet (Zvw) 2021* 46.679
Totaal sociale voorzieningen 2021* 48.289
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 2021* 350
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2021* 3.680
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen 2021* 514
Bijdrage onderwijs in medische faculteit 2021* 300
Bijdragen asielzoekers en minderheden 2021* 287
Bijdragen oorlogsslachtoffers 2021* 193
Bijstand 2021* 6.138
Coronavirus testbeleid 2021* 1.166
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2021* 67
Huurtoeslag 2021* 4.001
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) 2021* 325
Jeugdwet 2021* 4.131
Kinderopvang 2021* 3.493
Kindgebonden budget (kgb) 2021* 2.648
Leerlingenvervoer 2021* 317
MKOB/Tegemoetkoming AOW 2021* 0
Premies koopwoningen 2021* 3
Rechtsbijstand 2021* 426
Reïntegratie 2021* 197
Reïntegratiefonds (REA) 2021* 0
Studiefinanciering 2021* 2.621
Toeslagenfonds (Tf) 2021* 770
Voorschoolse educatie 2021* 204
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) 2021* 3.500
Wet Investeren in Jongeren (WIJ) 2021* 0
Wet Maatsch.Ondersteuning (Wmo) 2021* 6.515
Wet op de bejaardenoorden 2021* 0
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 2021* 0
Zorgaanbieders 2021* 245
Zorgtoeslag 2021* 5.473
Overige sociale voorzieningen 2021* 725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen voor de totalen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn. De naamgeving van de individuele uitkeringen is gebaseerd op nationale wetgeving. De uitkeringen die werkgevers moeten betalen in het kader van overige werkgerelateerde socialeverzekeringsregelingen zijn niet inbegrepen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De cijfers van 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De cijfers over het jaar 2021 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over het jaar 2020 geactualiseerd.
De cijfers over het jaar 2020 zijn nu definitief.
De sociale uitkeringen tabel is uitgebreid met gegevens over de Coronavirus testbeleid.
Verder zijn de namen en omschrijvingen van de uitkeringen bijgewerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden zes maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.
Vervolgens worden de jaarcijfers na 18 maanden gereviseerd. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Sociale uitkeringen
Sociale uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de wettelijke sociale uitkeringen en sociale voorzieningen.