Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Totaal belastingen en wettelijke premies 2023* 399.114
Totaal belastingen 2023* 273.331
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2023* 76.168
Inkomstenbelasting 2023* 12.019
Loonbelasting 2023* 75.771
Vennootschapsbelasting 2023* 47.514
Totaal Accijns 2023* 11.548
Accijns op alcohol 2023* 372
Accijns op benzine 2023* 4.237
Accijns op bier 2023* 380
Accijns op overige minerale oliën 2023* 3.129
Accijns op tabak 2023* 3.129
Accijns op tussenproducten 2023* 17
Accijns op wijn en andere mousserende .. 2023* 284
Afvalstoffenbelasting 2023* 253
Assurantiebelasting 2023* 3.665
Baatbelasting 2023* 0
Bankenbelasting (regulier) 2023* 458
Bankenbelasting (resolutieheffing) 2023* 0
Belasting personenauto's en motorrij... 2023* 1.425
Belastingontvangsten van Caribisch Ned.. 2023* 231
Diergezondheidsheffing 2023* 8
Dividendbelasting 2023* 11.413
Emissierechten 2023* 1.159
Energiebelasting 2023* 4.061
Erf- en schenkbelasting 2023* 3.004
Geluidsheffing burgerluchtvaart 2023* 1
Grondwaterbelasting 2023* 0
Grondwaterheffing provincies (inclusie.. 2023* 13
Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) 2023* 20
Heffing Depositogarantiestelsel 2023* 569
Heffingen op waterverontreiniging 2023* 1.592
Hondenbelasting 2023* 38
Inschrijfgelden Kamer van Koophandel 2023* 0
Kansspelbelasting 2023* 949
Kapitaalbelasting 2023* 0
Kolenbelasting 2023* 0
Leidingwaterbelasting 2023* 314
Loonkostenheffing 2023* 705
Mestoverschotheffing rijk 2023* 8
Motorrijtuigenbelasting 2023* 6.369
Omslagheffing waterschappen 2023* 1.878
Onroerendezaakbelasting 2023* 5.211
Opslag duurzame energie 2023* 252
Overdrachtsbelasting 2023* 3.051
PBO-heffingen 2023* 0
Reclamebelasting 2023* 33
Rioolrechten 2023* 1.847
Solidariteitsbijdrage 2023* 0
Toeristenbelasting 2023* 455
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dra.. 2023* 282
Verhuurderheffing 2023* 0
Vermogensbelasting 2023* 0
Verpakkingenbelasting 2023* 0
Vliegbelasting 2023* 639
Heffingen op woningcorporaties 2023* 0
Voorraadheffing aardolieproducten 2023* 106
Woonforensenbelasting door gemeenten 2023* 39
Overige belastingen 2023* 263
Totaal wettelijke premies 2023* 125.783
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023* 0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2023* 0
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstand... 2023* 0
Algemene Kas 2023* 0
Algemeen Kinderbijslagfonds 2023* 0
Algemeen Nabestaandenfonds 2023* 168
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2023* 20.396
Arbeidsongeschiktheidskas 2023* 0
Algemeen Ouderdomsfonds 2023* 24.217
Algemeen Werkloosheidsfonds 2023* 8.881
Fonds Langdurige Zorg 2023* 16.154
Sectorfondsen 2023* 1
Uitvoeringsfonds voor de Overheid 2023* 581
Werkhervattingskas 2023* 2.176
Wet Kinderopvang 2023* 1.569
Zorgverzekeringsfonds 2023* 51.640
Ziekengeldkassen 2023* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens en gebruikte begrippen sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2020 de status definitief. De kwartalen van 2021 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2021 hebben de status definitief. De cijfers van 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn beschikbaar.
Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2023 geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen belastingen en wett. premies
Door de sector overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies.

Belastingen: verplichte betalingen opgelegd door de overheid (nationale of buitenlandse) waar geen individuele tegenprestatie voor de betaler tegenover staat. Belastingen kunnen worden onderscheiden naar belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen, vermogen, enz. en vermogensheffingen.

Wettelijke premies: dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.