Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Totaal belastingen en wettelijke premies 2024 1e kwartaal* 103.677
Totaal belastingen 2024 1e kwartaal* 73.674
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2024 1e kwartaal* 19.298
Inkomstenbelasting 2024 1e kwartaal* 8.922
Loonbelasting 2024 1e kwartaal* 18.214
Vennootschapsbelasting 2024 1e kwartaal* 10.707
Totaal Accijns 2024 1e kwartaal* 2.935
Accijns op alcohol 2024 1e kwartaal* 79
Accijns op benzine 2024 1e kwartaal* 1.148
Accijns op bier 2024 1e kwartaal* 97
Accijns op overige minerale oliën 2024 1e kwartaal* 813
Accijns op tabak 2024 1e kwartaal* 725
Accijns op tussenproducten 2024 1e kwartaal* 5
Accijns op wijn en andere mousserende .. 2024 1e kwartaal* 68
Afvalstoffenbelasting 2024 1e kwartaal* 64
Assurantiebelasting 2024 1e kwartaal* 1.328
Baatbelasting 2024 1e kwartaal* 0
Bankenbelasting (regulier) 2024 1e kwartaal* 152
Bankenbelasting (resolutieheffing) 2024 1e kwartaal* 0
Belasting personenauto's en motorrij... 2024 1e kwartaal* 433
Belastingontvangsten van Caribisch Ned.. 2024 1e kwartaal* 38
Bronbelasting op rente en royalty's 2024 1e kwartaal* 20
Diergezondheidsheffing 2024 1e kwartaal* 3
Dividendbelasting 2024 1e kwartaal* 1.397
Emissierechten 2024 1e kwartaal* 290
Energiebelasting 2024 1e kwartaal* 2.833
Erf- en schenkbelasting 2024 1e kwartaal* 648
Geluidsheffing burgerluchtvaart 2024 1e kwartaal* 0
Grondwaterbelasting 2024 1e kwartaal* 0
Grondwaterheffing provincies (inclusie.. 2024 1e kwartaal* 4
Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) 2024 1e kwartaal* 6
Heffing depositogarantiestelsel 2024 1e kwartaal* 143
Heffing Kamer van Koophandel 2024 1e kwartaal* 0
Heffing op projectontwikkelaars 2024 1e kwartaal* 10
Heffingen op waterverontreiniging 2024 1e kwartaal* 443
Heffingen op woningcorporaties 2024 1e kwartaal* 0
Hondenbelasting 2024 1e kwartaal* 7
Kansspelbelasting 2024 1e kwartaal* 255
Kapitaalbelasting 2024 1e kwartaal* 0
Kolenbelasting 2024 1e kwartaal* 0
Leidingwaterbelasting 2024 1e kwartaal* 83
Loonkostenheffing 2024 1e kwartaal* 57
Mestoverschotheffing rijk 2024 1e kwartaal* 6
Motorrijtuigenbelasting 2024 1e kwartaal* 1.698
Omslagheffing waterschappen 2024 1e kwartaal* 515
Onroerendezaakbelasting 2024 1e kwartaal* 1.376
Opslag duurzame energie 2024 1e kwartaal* -10
Overdrachtsbelasting 2024 1e kwartaal* 765
PBO-heffingen 2024 1e kwartaal* 0
Reclamebelasting 2024 1e kwartaal* 9
Rioolrechten 2024 1e kwartaal* 501
Solidariteitsbijdrage 2024 1e kwartaal* 0
Toeristenbelasting 2024 1e kwartaal* 96
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dra.. 2024 1e kwartaal* 139
Verhuurderheffing 2024 1e kwartaal* 0
Vermogensbelasting 2024 1e kwartaal* 0
Verpakkingenbelasting 2024 1e kwartaal* 109
Vliegbelasting 2024 1e kwartaal* 148
Voorraadheffing aardolieproducten 2024 1e kwartaal* 33
Woonforensenbelasting 2024 1e kwartaal* 11
Overige belastingen 2024 1e kwartaal* -12
Totaal wettelijke premies 2024 1e kwartaal* 30.003
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 2024 1e kwartaal* 0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2024 1e kwartaal* 0
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstand... 2024 1e kwartaal* 0
Algemene Kas 2024 1e kwartaal* 0
Algemeen Kinderbijslagfonds 2024 1e kwartaal* 0
Algemeen Nabestaandenfonds 2024 1e kwartaal* 30
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2024 1e kwartaal* 5.608
Arbeidsongeschiktheidskas 2024 1e kwartaal* 0
Algemeen Ouderdomsfonds 2024 1e kwartaal* 4.645
Algemeen Werkloosheidsfonds 2024 1e kwartaal* 2.236
Fonds Langdurige Zorg 2024 1e kwartaal* 2.932
Sectorfondsen 2024 1e kwartaal* 0
Uitvoeringsfonds voor de Overheid 2024 1e kwartaal* 149
Werkhervattingskas 2024 1e kwartaal* 494
Wet Kinderopvang 2024 1e kwartaal* 381
Zorgverzekeringsfonds 2024 1e kwartaal* 13.528
Ziekengeldkassen 2024 1e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens en gebruikte begrippen sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2021 de status definitief. De kwartalen van 2022 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2022 hebben de status definitief. De cijfers van 2023 en 2024 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 zijn beschikbaar.
De kwartaalcijfers van 2021 en het jaarcijfer van 2022 zijn nu definitief.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
De Bronbelasting op rente en royalty’s en Heffing op projectontwikkelaars zijn toegevoegd. De Bronbelasting op rente en royalty’s was voorheen onderdeel van de Overige belastingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen belastingen en wett. premies
Door de sector overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies.

Belastingen: verplichte betalingen opgelegd door de overheid waar geen individuele tegenprestatie voor de betaler tegenover staat. Belastingen kunnen worden onderscheiden naar belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen, vermogen, enz. en vermogensheffingen.

Wettelijke premies: dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.