Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal watersportclubs
Sportclubs waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over één of meer jachthavens. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Exploitatie
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Contributie, verhuur, lesgelden
Contributies, inkomsten verhuur van ligplaatsen, inkomsten verhuur van vaartuigen (zeil-, motor-, roeiboten, kano’s e.d.) en lesgelden voor (theoretische) vaar- en/of zeilinstructie.
Overige baten
Ontvangen sponsor- en reclamegelden, verkoopopbrengst kantine, ontvangen overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en overige opbrengsten zoals opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, winterberging, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.