Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

Perioden Totaal watersportclubs (aantal) Accommodatie Watersportclubs met jachthaven (% van totaal watersportclubs) Accommodatie Watersportclubs met clubhuis (% van totaal watersportclubs) Accommodatie Watersportclubs met clubhuis in eigendom (% van totaal watersportclubs) Personeel Watersportclubs met werkzame personen In loondienst (% van totaal watersportclubs) Personeel Watersportclubs met werkzame personen Niet in loondienst (% van totaal watersportclubs) Personeel Werkzame personen in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsvolume werkz. pers. in loondienst (mensjaren) Personeel Watersportclubs met vrijwilligers (% van totaal watersportclubs) Personeel Arbeidsuren vrijwilligers per week (x 1 000) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Contributie, verhuur, lesgelden (% van totale baten) Exploitatie Baten Overige baten (% van totale baten) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Lonen en sociale lasten (% van totale lasten) Exploitatie Lasten Personeel niet in loondienst (% van totale lasten) Exploitatie Lasten Huisvestingskosten (% van totale lasten) Exploitatie Lasten Onderhoud gebouwen, terreinen (% van totale lasten) Exploitatie Lasten Rente en afschrijving (% van totale lasten) Exploitatie Lasten Overige lasten (% van totale lasten)
2021* 1.160 39 58 50 7 6 194 125 86 64 63 80 20 57 10 2 19 16 18 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over watersportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de clubs wordt informatie over hun accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023:
Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Totaal watersportclubs
Sportclubs waarvan de leden als hoofdactiviteit een of andere vorm van watersport beoefenen zoals zeilen, roeien, motorbootvaren, suppen, surfen of waterskiën. Watersportclubs kunnen bovendien het beheer voeren over één of meer jachthavens. Sporten als vissen, ijszeilen, zwemmen of duiken worden niet tot de watersport gerekend.
Accommodatie
Watersportclubs met jachthaven
Watersportclubs met dagelijks beheer over een (deel van een) jachthaven.
Watersportclubs met clubhuis
Watersportclubs met clubhuis in eigendom
Inclusief clubhuis/kantine ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Personeel
Watersportclubs met werkzame personen
Percentage watersportclubs met werkzame personen.
Het aantal "werkzame personen" bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel ( Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling.) is hierin niet opgenomen.
In loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Niet in loondienst
Personen die betaald werk verrichtten, maar niet op de loonlijst stonden (bijvoorbeeld uitzendkrachten, freelancers, zzp’ers, personeel ingeleend van derden).
Werkzame personen in loondienst
Personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.

Arbeidsvolume werkz. pers. in loondienst
Arbeidsvolume: arbeidstijd (in laatste volledige week juli) omgerekend naar voltijdsbanen (mensjaren), van personen in dienst bij de organisatie en waarvan de organisatie in juridische zin werkgever was.
Voorbeeld: twee personen die beiden halve dagen werken gedurende het jaar, vormen samen één mensjaar.
Watersportclubs met vrijwilligers
Arbeidsuren vrijwilligers per week
Arbeidsuren van vrijwilligers in laatste volledige week van juli.
Exploitatie
Baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Totaal baten
Exclusief onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Contributie, verhuur, lesgelden
Contributies, inkomsten verhuur van ligplaatsen, inkomsten verhuur van vaartuigen (zeil-, motor-, roeiboten, kano’s e.d.) en lesgelden voor (theoretische) vaar- en/of zeilinstructie.
Overige baten
Ontvangen sponsor- en reclamegelden, verkoopopbrengst kantine, ontvangen overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en overige opbrengsten zoals opbrengsten uit (onder)verhuur van accommodatie, winterberging, pacht/positief saldo kantine e.d. voor organisaties die niet zelf de kantine, het buffet e.d. exploiteerden, maar deze hadden verpacht of ondergebracht in een aparte, zelfstandige rechtspersoon.
Lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Totaal lasten
Exclusief toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Lonen en sociale lasten
Personeel niet in loondienst
Betalingen aan ingehuurd personeel (niet in loondienst) en vergoedingen aan vrijwilligers.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten.
Onderhoud gebouwen, terreinen
Rente en afschrijving
Overige lasten
Bijvoorbeeld verzekeringspremies, kosten voor promotie- of ledenwerfacties.