Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, 2007-2016


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. Ook worden aantallen inkomensbronnen van zelfstandigen gerapporteerd. De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar type zelfstandige, bedrijfstak, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, aantal personen met inkomen in het huishouden, en naar inkomens- en vermogensgroepen.

Alle statistieken in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken. zie paragraaf 3.

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, 2007-2016

Type zelfstandige Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomenZelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenInkomen van zelfstandigenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenVermogen van zelfstandigenMediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.205,9 29,6 32,0 125,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 894,6 25,0 30,3 101,5
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 289,3 45,2 37,5 217,0
Meewerkend gezinslid Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 22,0 2,4 29,0 178,0
Zelfstandig ondernemer Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 883,4 28,0 31,4 99,6
Directeur-grootaandeelhouder (dga) Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 203,9 57,6 38,6 398,5
Overige zelfstandige Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2016* 96,7 6,5 24,5 53,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens