Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2016

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2016

Persoonskenmerken Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Niet cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers Cursusdeelnemers relatief (%) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (x 1 000) Cursus betaald door werkgever Tenminste één cursus (relatief) (%)
Totaal personen 7.030 3.365 3.665 52,2 3.200 87,3
Migratieachtergrond: Nederland 5.535 2.570 2.965 53,6 2.655 89,5
Migratieachtergrond: westers 765 370 395 51,6 310 78,3
Migratieachtergrond: niet-westers 730 425 305 41,9 235 77,1
Migratieachtergrond : onbekend . . . . . .
Onderwijsniveau: laag onderwijs 1.170 830 345 29,3 250 72,9
Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2.890 1.540 1.350 46,7 1.205 89,1
Onderwijsniveau: hoog onderwijs 2.850 920 1.930 67,7 1.725 89,4
Onderwijsniveau: onbekend 120 . . . . .
Werkkring: vaste arbeidsrelatie 4.735 2.140 2.595 54,8 2.455 94,7
Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 1.035 545 490 47,3 350 71,7
Werkkring: zelfstandige 1.265 680 585 46,3 395 67,5
Werkkring: positie onbekend . . . . . .
Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 445 . . . . .
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 400 245 155 38,4 130 84,9
Arbeidsduur: 20 tot 28 uur per week 1.005 500 505 50,4 425 84,2
Arbeidsduur: 28 tot 35 uur per week 1.220 510 710 58,3 625 87,6
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 3.965 1.805 2.160 54,5 1.955 90,4
Anciënniteit: 2 tot 5 jaar 1.115 525 590 52,7 515 87,7
Anciënniteit: 5 tot 10 jaar 1.445 680 770 53,1 680 88,9
Anciënniteit: onbekend 345 185 165 47,1 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen. Van het aandeel van de werkzame beroepsbevolking dat een werkgerelateerde cursus volgt wordt verder het aantal en aandeel gepresenteerd dat minimaal één werkgerelateerde cursus (deels) betaald krijgt door de werkgever.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. In 2017 worden voor de tweede keer cijfers gepubliceerd uit de reguliere, periodiek terugkerende Adult Education Survey (AES). De frequentie is één keer per vijf á zes jaar (zie 4. Bronnen en methoden). Omdat er sprake is van designeffecten (van onbekende omvang) worden er geen tijdreeksen uit de AES gepubliceerd, maar bij elke editie afzonderlijke tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: verslagjaar 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie is eens per vijf á zes jaar. De verwachting is dat er nieuwe cijfers worden gepubliceerd eind 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald werk hebben.  
N.B. De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES) van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 75 jaar.  
Niet cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.  
Met het begrip 'cursus' wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt per definitie minder dan twaalf maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.  
Cursusdeelnemers relatief
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.  
Cursus betaald door werkgever
Tenminste één cursus
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van enquêteren deelnam aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, of dat in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan twaalf maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
  
Tenminste één cursus (relatief)
Het aandeel personen (%) dat aan een door de werkgever betaalde cursus deelneemt is gelijk aan het aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan minimaal één werk gerelateerde, (deels) door de werkgever betaalde cursus, gepercenteerd op het totale aantal personen in de overeenkomstige groep dat een werk gerelateerde cursus volgt.

Met het begrip cursus wordt bedoeld: een geplande periode van training of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een cursus duurt meestal korter dan zes maanden en kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs, privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.