Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geborenen kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2017 168.589 149.426 232.700 150.929 81.771
Prognose 2018 17.182.442 170.277 150.885 218.097 157.741 60.356
Prognose 2019 17.262.190 172.185 152.508 215.043 163.090 51.953
Prognose 2020 17.333.820 174.058 154.253 214.187 167.713 46.474
Prognose 2030 17.934.678 196.038 174.601 222.326 192.992 29.334
Prognose 2040 18.293.320 187.154 195.502 222.388 196.873 25.515
Prognose 2050 18.370.350 182.452 204.787 222.648 198.431 24.217
Prognose 2060 18.438.032 195.774 201.881 223.272 200.152 23.120
Ondergrens 67%-prognose-interval 2017 164.952 143.628 218.010 142.892 64.779
Ondergrens 67%-prognose-interval 2018 17.162.628 165.090 143.375 198.815 147.280 39.501
Ondergrens 67%-prognose-interval 2019 17.224.730 165.637 143.585 192.231 150.929 28.005
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.270.892 166.334 144.101 189.149 154.242 20.734
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 17.596.264 179.136 157.639 183.488 170.892 -3.315
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 17.646.160 165.398 175.450 178.165 171.780 -9.045
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 17.425.136 155.654 184.273 179.145 171.306 -11.363
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.152.144 160.932 182.240 176.492 168.947 -13.626
Bovengrens 67%-prognose-interval 2017 172.763 155.865 251.391 160.297 100.920
Bovengrens 67%-prognose-interval 2018 17.203.116 176.179 159.311 242.756 169.578 84.421
Bovengrens 67%-prognose-interval 2019 17.305.910 179.648 162.611 244.702 177.485 79.611
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.406.072 182.953 165.699 247.643 183.878 76.454
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.310.854 213.086 193.615 271.068 219.883 65.225
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 18.999.784 208.937 217.596 271.664 226.265 61.094
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 19.347.330 209.910 226.379 275.593 232.571 60.139
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.711.740 231.250 222.713 275.071 236.512 60.150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2017-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2018 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geborenen kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.