Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland Perioden Bevolkingsontwikkeling Bevolking op 1 januari (aantal) Bevolkingsontwikkeling Levend geboren kinderen (aantal) Bevolkingsontwikkeling Overledenen (aantal) Bevolkingsontwikkeling Geboorteoverschot (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestiging in CN-gemeente Totaal vestiging (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestiging in CN-gemeente Immigratie (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestiging in CN-gemeente Vestiging vanuit een andere CN-gemeente (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vertrek uit CN-gemeente Totaal vertrek (incl. adm. correcties) (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vertrek uit CN-gemeente Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vertrek uit CN-gemeente Vertrek naar een andere CN-gemeente (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestigingsoverschot Totaal vestigingsoverschot (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestigingsoverschot Saldo buitenlandse migratie (aantal) Bevolkingsontwikkeling Vestigingsoverschot Saldo binnenlandse migratie (aantal) Bevolkingsontwikkeling Overige correcties (aantal) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei, relatief (%) Bevolkingsontwikkeling Bevolking op 31 december (aantal) Binnen CN-gemeenten verhuisde personen (aantal)
Caribisch Nederland 2020 25.987 289 143 146 1.678 1.667 11 1.010 999 11 668 668 0 4 818 3,1 26.805 2.630
Caribisch Nederland 2021 26.805 264 162 102 1.977 1.961 16 1.168 1.152 16 809 809 0 10 921 3,4 27.726 2.599
Caribisch Nederland 2022 27.726 279 196 83 2.696 2.675 21 1.122 1.101 21 1.574 1.574 0 35 1.692 6,1 29.418 2.554
Caribisch Nederland 2023 29.418 282 169 113 2.296 2.288 8 1.396 1.388 8 900 900 0 -34 979 3,3 30.397 2.791
Bonaire 2020 20.915 228 111 117 1.422 1.418 4 703 699 4 719 719 0 -6 830 4,0 21.745 2.123
Bonaire 2021 21.745 217 124 93 1.589 1.586 3 860 857 3 729 729 0 6 828 3,8 22.573 2.227
Bonaire 2022 22.573 229 156 73 2.270 2.261 9 857 848 9 1.413 1.413 0 31 1.517 6,7 24.090 2.141
Bonaire 2023 24.090 237 139 98 1.877 1.874 3 936 933 3 941 941 0 4 1.043 4,3 25.133 2.273
Sint Eustatius 2020 3.139 50 16 34 119 115 4 150 146 4 -31 -31 0 0 3 0,1 3.142 333
Sint Eustatius 2021 3.142 38 18 20 192 180 12 128 117 11 64 63 1 16 100 3,2 3.242 208
Sint Eustatius 2022 3.242 31 25 6 175 166 9 128 119 9 47 47 0 -2 51 1,6 3.293 250
Sint Eustatius 2023 3.293 30 17 13 172 168 4 273 269 4 -101 -101 0 -1 -89 -2,7 3.204 349
Saba 2020 1.933 11 16 -5 137 134 3 157 154 3 -20 -20 0 10 -15 -0,8 1.918 174
Saba 2021 1.918 9 20 -11 196 195 1 180 178 2 16 17 -1 -12 -7 -0,4 1.911 164
Saba 2022 1.911 19 15 4 251 248 3 137 134 3 114 114 0 6 124 6,5 2.035 163
Saba 2023 2.035 15 13 2 247 246 1 187 186 1 60 60 0 -37 25 1,2 2.060 169
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsontwikkeling
Verandering van de omvang en de samenstelling van de bevolking en / of de verdeling van de bevolking over het land.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Caribisch Nederland
Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Deze drie eilanden vormen samen Caribisch Nederland.
Bevolking op 1 januari
Bevolking aan het begin van het jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Caribisch Nederland
Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Deze drie eilanden vormen samen Caribisch Nederland.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Op de eilanden Sint Eustatius en Saba zijn beperkte medische voorzieningen voor geboorten. Daarom wordt voor de bevalling vaak uitgeweken naar het eiland Sint Maarten. Immigranten die jonger zijn dan 46 dagen worden geteld als geboorten op het eiland waarheen gemigreerd wordt.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.
Geboorteoverschot
Het aantal levend geboren kinderen min het aantal overleden personen.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Vestiging in CN-gemeente
Personen die zich vestigen op Bonaire, Saba of Sint Eustatius vanuit een andere CN-gemeente of uit het buitenland (immigratie).

Immigratie
Vestiging van personen vanuit een ander land.
Bij Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt ook vestiging vanuit Europees Nederland geteld.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Totaal vestiging
Totaal in de gemeente gevestigde personen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit een ander land.

Vestiging van personen vanuit een ander land.
Bij Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt ook vestiging vanuit Europees Nederland geteld.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.

Gemeentelijk bevolkingsregister
Register waarin alle inwoners van een gemeente behoren te zijn ingeschreven.
Vestiging vanuit een andere CN-gemeente
Personen die zich vestigen op Bonaire, Saba of Sint Eustatius vanuit een andere CN-gemeente.
Vertrek uit CN-gemeente
Personen die verhuizen naar een andere CN-gemeente of naar het buitenland (emigratie).

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Het gaat hier om de aan de gemeente gemelde emigratie. Bij Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt ook vertrek naar Europees Nederland hierbij geteld. Om als emigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.
Totaal vertrek (incl. adm. correcties)
Totaal vertrek (inclusief administratieve correcties)

Totaal uit de gemeente vertrokken personen inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over vertrokken personen inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke aantal vertrokken personen dan cijfers over vertrokken personen exclusief deze correcties.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit het buitenland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Caribisch Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van Caribisch Nederland. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief administratieve correcties

Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Het gaat hier om de aan de gemeente gemelde emigratie. Bij Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt ook vertrek naar Europees Nederland hierbij geteld. Om als emigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in het gemeentelijke bevolkingsregister.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opnemingen:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit het buitenland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit de gemeente te zijn weggeweest.

Administratieve afvoeringen:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van de betreffende gemeente. Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Vertrek naar een andere CN-gemeente
Personen vertrokken vanuit Bonaire, Saba of Sint Eustatius naar een andere CN-gemeente.

Buitenlandse migratie
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen of inwoners die een CN-gemeente verlaten om zich buiten Caribisch Nederland te vestigen.
Vestigingsoverschot
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen min inwoners die een CN-gemeente verlaten.
Totaal vestigingsoverschot
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen min inwoners die een CN-gemeente verlaten.
Saldo buitenlandse migratie
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen (exclusief personen vanuit Bonaire, Saba en Sint Eustatius) min de inwoners die een CN-gemeente verlaten om zich buiten een CN-gemeente te vestigen.
Saldo binnenlandse migratie
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen afkomstig uit een andere CN-gemeente min de inwoners die een CN-gemeente verlaten om zich in een andere CN-gemeente te vestigen.
Overige correcties
Verschillen in de bevolkingsomvang tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei inclusief overige correcties
De toe- of afname van de bevolking.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Overige correcties
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Bevolkingsgroei, relatief
Bevolkingsgroei per honderd van de bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.
Bevolking op 31 december
Bevolking aan het eind van het jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.
Binnen CN-gemeenten verhuisde personen
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in dezelfde CN-gemeente liggen. Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.

In 2016 en 2017 is het aantal binnen Sint Eustatius verhuisde personen hoger dan regulier verwacht mag worden. Dit hoge aantal wordt veroorzaakt door in eerste instantie niet gemelde verhuizingen, waardoor de feitelijke adresbewoning niet spoorde met de bevolkingsadministratie. In de aanloop naar de verkiezingen in 2017 werd deze discrepantie zichtbaar in de vorm van geretourneerde stemkaarten. Daarop heeft de gemeente in deze gevallen adresonderzoek gedaan en verbeteringen in de bevolkingsadministratie aangebracht.
In 2013 is het aantal binnen Saba verhuisde personen hoger dan regulier verwacht mag worden. Dit hoge aantal wordt veroorzaakt door administratieve correcties in de adresbewoning van inwoners van Saba die niet van veranderingen in het adres van personen als gevolg van verhuizing te onderscheiden zijn.