Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Kenmerken van huishoudens Perioden Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Huishoudens met laag inkomen (%) Ongelijkheid inkomen (Ginicoëfficiënt)
Bron: Inkomen als werknemer 2021* 54,4 35,9 1,5 0,244
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2021* 76,9 48,7 6,9 0,370
Bron: Overdrachtsinkomen 2021* 32,7 26,2 14,1 0,276
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2021* 35,4 28,3 5,8 0,258
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2021* 12,4 10,0 78,3 0,288
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2021* 21,8 17,7 15,6 0,037
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2021* 26,7 21,2 0,0 0,025
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2021* 32,5 24,5 0,0 0,024
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2021* 38,8 28,0 0,0 0,021
Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2021* 45,5 31,7 0,0 0,020
Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2021* 52,2 35,6 0,0 0,019
Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2021* 60,3 40,2 0,0 0,022
Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2021* 72,0 47,0 0,0 0,031
Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2021* 121,8 79,1 0,0 0,359
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van de welvaart van particuliere huishoudens in Nederland, gemeten door het inkomen, de bestedingen en het vermogen.
De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van het huishouden.

De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp huishoudens met een laag inkomen zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
De vermogenscijfers over 2019 t/m 2021 zijn gewijzigd.
Vanwege een wijziging in de brondata zijn de vermogenscijfers aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden.

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per particulier huishouden.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Huishoudens met laag inkomen
Particuliere huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in procenten van het totaal aantal particuliere huishoudens per categorie.

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Sindsdien is de lage-inkomensgrens jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).

Ongelijkheid inkomen
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor ongelijkheid. De Ginicoëfficiënt voor inkomen wordt berekend door de helft van het gemiddelde absolute verschil in inkomen tussen huishoudens te normaliseren. In een verdeling zonder negatieve waarden wordt daarbij gedeeld door het gemiddelde. In een verdeling met negatieve waarden is dat het gemiddelde van alle absolute waarden.
De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt zodoende altijd tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke inkomensverdeling is G gelijk aan nul. Als het totale inkomen geconcentreerd is bij één huishouden (totale inkomensongelijkheid) dan is G gelijk aan 1.
De Ginicoëfficiënt is gebaseerd op het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen.