Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Belastingen Nederland 2022* 5.838 385 5.453 332 22 310
Belastingen Noord-Nederland (LD) 2022* 542 41 500 311 24 287
Belastingen Oost-Nederland (LD) 2022* 1.126 63 1.063 303 17 286
Belastingen West-Nederland (LD) 2022* 3.043 224 2.818 361 27 335
Belastingen Zuid-Nederland (LD) 2022* 1.128 57 1.071 304 15 289
Belastingen Groningen (PV) 2022* 236 21 215 399 36 364
Belastingen Fryslân (PV) 2022* 171 11 160 261 17 244
Belastingen Drenthe (PV) 2022* 136 9 126 272 19 253
Belastingen Overijssel (PV) 2022* 355 17 338 303 15 289
Belastingen Flevoland (PV) 2022* 125 7 118 288 15 272
Belastingen Gelderland (PV) 2022* 645 39 606 306 18 287
Belastingen Utrecht (PV) 2022* 453 32 422 331 23 308
Belastingen Noord-Holland (PV) 2022* 1.118 90 1.029 384 31 353
Belastingen Zuid-Holland (PV) 2022* 1.328 93 1.235 354 25 329
Belastingen Zeeland (PV) 2022* 143 10 133 370 25 344
Belastingen Noord-Brabant (PV) 2022* 756 43 713 292 17 275
Belastingen Limburg (PV) 2022* 371 13 358 332 12 320
Belastingen Oost-Groningen (CR) 2022* 40 2 38 296 15 281
Belastingen Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 18 2 16 390 39 351
Belastingen Overig Groningen (CR) 2022* 177 17 160 435 42 392
Belastingen Noord-Friesland (CR) 2022* 87 6 81 269 19 251
Belastingen Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 36 2 35 257 11 246
Belastingen Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 47 3 44 250 18 232
Belastingen Noord-Drenthe (CR) 2022* 48 5 43 248 24 224
Belastingen Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 49 3 46 287 16 272
Belastingen Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 39 2 37 288 15 273
Belastingen Noord-Overijssel (CR) 2022* 114 5 109 301 14 287
Belastingen Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 47 2 45 297 15 282
Belastingen Twente (CR) 2022* 194 9 185 307 15 292
Belastingen Veluwe (CR) 2022* 204 11 192 288 16 272
Belastingen Achterhoek (CR) 2022* 102 8 94 252 20 232
Belastingen Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 273 16 257 364 21 343
Belastingen Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 67 4 63 269 16 253
Belastingen Utrecht (CR) 2022* 453 32 422 331 23 308
Belastingen Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 93 6 87 244 16 228
Belastingen Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 77 3 73 303 12 290
Belastingen IJmond (CR) 2022* 47 3 44 233 14 219
Belastingen Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 75 6 69 324 24 300
Belastingen Zaanstreek (CR) 2022* 50 4 46 287 21 266
Belastingen Groot-Amsterdam (CR) 2022* 708 62 645 501 44 457
Belastingen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 70 6 64 267 21 245
Belastingen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 170 9 161 391 21 370
Belastingen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 288 13 275 321 14 307
Belastingen Delft en Westland (CR) 2022* 71 4 66 298 18 281
Belastingen Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 86 4 82 251 12 240
Belastingen Groot-Rijnmond (CR) 2022* 623 59 564 423 40 383
Belastingen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 92 5 87 245 13 232
Belastingen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 36 2 34 339 19 320
Belastingen Overig Zeeland (CR) 2022* 107 8 99 381 28 353
Belastingen West-Noord-Brabant (CR) 2022* 174 14 160 272 22 250
Belastingen Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 135 5 130 271 10 261
Belastingen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 200 14 186 300 21 279
Belastingen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 248 10 238 314 13 301
Belastingen Noord-Limburg (CR) 2022* 92 5 87 322 17 305
Belastingen Midden-Limburg (CR) 2022* 61 2 59 256 9 247
Belastingen Zuid-Limburg (CR) 2022* 218 6 212 368 11 357
Belastingen Flevoland (CR) 2022* 125 7 118 288 15 272
Belastingen Minder dan 5 000 inwoners 2022* 5 0 5 433 31 402
Belastingen 5 000 tot 10 000 inwoners 2022* 18 1 17 324 24 300
Belastingen 10 000 tot 20 000 inwoners 2022* 248 14 234 267 15 251
Belastingen 20 000 tot 50 000 inwoners 2022* 1.575 101 1.474 264 17 247
Belastingen 50 000 tot 100 000 inwoners 2022* 1.126 60 1.066 282 15 267
Belastingen 100 000 tot 150 000 inwoners 2022* 553 27 526 341 17 325
Belastingen 150 000 tot 250 000 inwoners 2022* 987 57 930 385 22 363
Belastingen 250 000 inwoners of meer 2022* 1.326 125 1.202 540 51 490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.