Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal)
Prognose 2060 18.159.662
Ondergrens 95%-prognose-interval 2060 15.936.757
Bovengrens 95%-prognose-interval 2060 20.828.360
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.020.128
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.367.868
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2016-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.