Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische druk Grijze druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachting Bij geboorte Mannen (jaar) Periode-levensverwachting Bij geboorte Vrouwen (jaar) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2016 171.795 1,65 148.005 79,90 83,19 227.064 140.180 86.884
Prognose 2020 17.342.426 33,4 182.858 1,71 151.412 80,93 83,88 195.703 163.920 31.783
Prognose 2030 17.837.096 43,2 195.829 1,75 171.240 82,63 85,66 184.733 168.410 16.323
Prognose 2040 18.111.372 51,2 185.434 1,75 192.385 84,18 87,36 185.310 168.278 17.032
Prognose 2050 18.134.708 49,8 184.669 1,75 201.833 85,61 88,86 186.071 169.855 16.217
Prognose 2060 18.159.662 49,8 . 1,75 . 86,94 90,19 . . .
Ondergrens 67%-prognose-interval 2016 168.249 1,62 142.014 79,52 82,81 206.885 131.632 64.339
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 17.228.920 33,1 173.317 1,63 140.378 80,07 83,02 158.322 147.446 -2.381
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 17.440.888 41,3 178.965 1,61 154.704 81,16 84,18 145.803 146.598 -15.489
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 17.495.662 47,7 163.784 1,56 173.045 82,27 85,45 145.150 147.405 -18.437
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 17.253.556 45,2 157.932 1,53 181.648 83,36 86,61 144.032 147.481 -20.832
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 17.020.128 44,3 . 1,50 . 84,39 87,64 . . .
Bovengrens 67%-prognose-interval 2016 175.726 1,69 153.642 80,28 83,57 250.230 150.775 109.880
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 17.455.530 33,7 192.176 1,79 162.695 81,78 84,73 237.914 181.415 68.464
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.260.584 44,7 214.875 1,90 190.218 84,10 87,13 233.970 193.350 56.039
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 18.801.220 54,0 208.976 1,94 214.032 86,08 89,26 234.633 195.580 54.336
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 19.094.970 53,8 213.863 1,97 223.010 87,87 91,11 236.065 199.121 54.436
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 19.367.868 54,5 . 2,00 . 89,50 92,74 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses (2016-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2016-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2017 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier overlijden worden niet meegeteld.
Periode-levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd.

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Bij geboorte
Periode-levensverwachting bij geboorte
Het aantal jaren dat iemand naar verwachting te leven heeft (berekend uit een overlevingstafel), onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het geselecteerde prognosejaar niet zullen veranderen.

Sterftekans
De kans op overlijden vóór het bereiken van de volgende leeftijd. .

Overlevingstafel
Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeborenen de leeftijd van een 0, 1, 2 jaar enzovoort, zullen bereiken op basis van de sterftekansen die zijn berekend uit het aantal overledenen en bevolkingsaantallen in een bepaalde periode.
Mannen
Vrouwen
Buitenlandse migratie
Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).
Niet-gemelde buitenlandse migratie wordt verantwoord in de statistiek van de administratieve correcties.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.

Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Tot en met september 1994: een aantal speciale gevallen uitgezonderd, vond opneming voor een persoon met de Nederlandse nationaliteit plaats als deze zich voor langer dan 30 dagen dacht te vestigen en voor een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit als de verwachte vestigingsduur de 180 dagen overschreed. Vanaf oktober 1994: men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie (inclusief correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland.

Tot en met september 1994 werd men uit het bevolkingsregister afgevoerd wanneer men Nederland voor langer dan 360 dagen dacht te verlaten. Met ingang van oktober 1994 geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Het aantal gevestigde personen uit het buitenland min het aantal vertrokken personen naar het buitenland, inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Aangezien het saldo administratieve correcties op nationaal niveau wordt gezien als niet gemelde emigratie, is het migratiesaldo inclusief het saldo administratieve correcties dus het saldo van de (gemelde én niet-gemelde) buitenlandse migratie.

Administratieve correctie
Opneming van een persoon in het gemeentelijke bevolkingsregister of afvoering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.