Mineralenbalans landbouw

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bodembalans van de mineralen stikstof en fosfor. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (dierlijke mest, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en de afvoer van landbouwgrond (stikstofvervluchtiging mesttoediening en afvoer via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aanvoer en afvoer. De tabel geeft voor stikstof ook de cijfers over het verlies naar lucht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 21 december 2023:
Definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2023 worden in december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Balans veehouderij
Aanvoer naar veehouderij
Aanvoer van mineralen naar de veehouderij via krachtvoer en ruwvoer.
Totaal aanvoer naar veehouderij
Krachtvoer
Diervoeders met een geconcentreerde voedingswaarde. Ze worden onderscheiden in enkelvoudige krachtvoeders, zoals granen en peulvruchten, en mengvoeders.
Krachtvoer wordt gebruikt in de varkenshouderij, de pluimveehouderij en daarnaast als bijvoedering in de rundveehouderij, bij paarden en schapen.
Totaal krachtvoer
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Overige dieren
Schapen, geiten, paarden, konijnen en pelsdieren.
Ruwvoer
Houdbare producten die speciaal voor veevoerdoeleinden geteeld zijn en die geen of enkele eenvoudige bewerkingen hebben ondergaan.
Ruwvoer heeft per gewichtseenheid een relatief lage voedingswaarde. Het wordt ingezet bij runderen, paarden en schapen.
Totaal ruwvoer
Rundvee
Varkens
Pluimvee