Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Afzet motorbrandstoffen Perioden Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Autogas (lpg) (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Totaal motorbenzine (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Euro95 (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Super ongelood 98 (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Normaal (gelood) (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Super (gelood) (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Diesel Totaal diesel (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Diesel Laagzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Diesel Hoogzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Aardgas (mln m3) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Elektriciteit (mln kWh) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Gasolie en lichte stookolie Totaal gasolie en lichte stookolie (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Gasolie en lichte stookolie Afzet aan binnenvaart (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Gasolie en lichte stookolie Afzet aan zeevaart (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Gasolie en lichte stookolie Afzet aan handelaren scheepvaart (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Stookolie Totaal stookolie (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Stookolie Laagzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Stookolie Hoogzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Luchtvaart Vliegtuigkerosine (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Luchtvaart Vliegtuigbenzine (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Luchtvaart Jetfuel op benzinebasis (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Railverkeer Diesel (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Railverkeer Elektriciteit (mln kWh)
Totaal afzet 2018 juli 11 351 346 5 577 577 . . 188 94 94 952 260 692 371 0 . .
Totaal afzet 2019 maart* 10 364 359 5 548 548 . . 207 90 117 821 204 617 307 0 . .
Totaal afzet 2019 april* 11 366 361 5 584 584 . . 186 99 87 776 177 599 327 0 . .
Totaal afzet 2019 mei* 11 378 373 5 587 587 . . 186 100 86 776 259 517 348 0 . .
Totaal afzet 2019 juni* 10 347 343 4 523 523 . . 178 89 89 776 192 584 339 0 . .
Totaal afzet 2019 juli* 12 365 360 5 578 578 . . 181 97 84 776 179 597 357 0 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de afzet in Nederland van motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers. Een deel van de afzet is bestemd voor verbruik in Nederland en voor het internationale wegverkeer. Dit wordt het finaal verbruik genoemd. Het andere deel is bestemd voor internationaal vervoer over zee en door de lucht. Deze post wordt van oudsher bunkers genoemd.

De tabel bevat cijfers over alle soorten vervoer. Landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer. Per vervoerscategorie worden cijfers voor de relevante motorbrandstoffen gegeven. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel. Biobrandstoffen zijn producten die zijn gewonnen uit landbouwgewassen.

De afzet van motorbrandstoffen wordt uitgedrukt in energie (petajoule) en fysieke eenheden (miljoen kg of miljoen kWh). Voor het wegverkeer wordt de afzet ook in volume (miljoen liter) gepubliceerd.
Verder zijn gegevens (in petajoule) opgenomen voor totaal vervoer, totaal scheepvaart, totaal luchtvaart en totaal railverkeer. Voor fysieke eenheden is dit niet mogelijk, omdat verschillende eenheden (bijvoorbeeld kg en kWh) niet optelbaar zijn.

Sinds 2013 wordt laag-accijns rode diesel niet meer verkocht. De afnemers van deze rode diesel, zoals bouw en landbouw, zijn sindsdien verplicht de hoog-accijns diesel te tanken die ook door het wegvervoer wordt verbruikt. Tot augustus 2016 werd maandelijks een modelmatige inschatting gemaakt van het aandeel van het wegvervoer in het gebruik van diesel. Deze modelmatige inschatting wordt voor het bepalen van maandcijfers niet langer verantwoord geacht. Het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers in de maandtabellen is daarmee komen te vervallen. Op jaarbasis wordt het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers wel gepubliceerd in de tabel: ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig vanaf januari 2019.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 30 juli 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Motorbrandstoffen in fysieke eenheden
Hoeveelheden in miljoenen kg, miljoenen kWh of miljoenen m3 van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van voertuigen die personen of goederen verplaatsen. Hiertoe behoren motorbenzine, autodiesel, kerosine, aardgas, elektriciteit en stookolie. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Wegverkeer en overige afnemers
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.

Overige afnemers
Hieronder valt verbruik door landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Autogas (lpg)
Motorbrandstof bestaande uit propaan en butaan. Vaak wordt dit ook lpg (liquefied petroleum gas) genoemd. In de zomer is de verhouding propaan/butaan ongeveer 60:40, in de winter 70:30.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en om de CO2-uitstoot van benzine te verminderen.
Totaal motorbenzine
Het totaal van de motorbenzines euro95 en super ongelood 98 (beide loodvrij) en normaal en super (beide loodhoudend).
Euro95
Loodvrije motorbenzine met een octaangetal kleiner dan 98.
Super ongelood 98
Loodvrije motorbenzine met een octaangetal groter dan 98.
Normaal (gelood)
Loodhoudende motorbenzine met een octaangetal kleiner dan 95.
Er zijn gegevens over de periode 1946-1988. Hierna bevatte normaal motorbenzine zeer weinig tot geen lood meer.
Super (gelood)
Loodhoudende motorbenzine met een octaangetal groter dan 98.
Er zijn gegevens over de periode 1946-1996. Hierna bevatte super motorbenzine zeer weinig tot geen lood meer.
Diesel
Brandstof voor dieselmotoren voor wegverkeer, landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Totaal diesel
Het totaal van laagzwavelige en hoogzwavelige diesel.
Laagzwavelig
Brandstof voor dieselmotoren in met minder dan 0,005 procent zwavel.
Vanaf juli 2006 is het zwavelgehalte niet hoger dan 0,001 procent (10 ppm).
Hoogzwavelig
Brandstof voor dieselmotoren met meer dan 0,005 procent zwavel. Vanaf 1 januari 2005 moet het zwavelgehalte minder dan 0,005 procent zijn. Hiermee wordt dit product in Nederland niet meer als brandstof verbruikt.
Aardgas
Brandstof voor voertuigen die is gemaakt van aardgas of op aardgaskwaliteit gebracht biogas. Voor gebruik in voertuigen wordt het aardgas gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt. Het staat dan bekend als CNG (Compressed Natural Gas) of LNG (Liquefied Natural Gas).

De gepubliceerde hoeveelheid is een raming gebaseerd op het aantal voertuigen op aardgas en het gemiddelde energieverbruik per voertuigtype. Het gaat vooral om personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen.
Elektriciteit
Elektriciteit uit een externe voeding voor de aandrijving van een elektromotor. De accu van het voertuig kan worden opgeladen bij speciale laadvoorzieningen of bij een normaal stopcontact. Elektriciteit uit een interne voeding van de accu, zoals in hybride auto's of bij opslag van remenergie, telt niet mee.

De gepubliceerde hoeveelheid is een raming gebaseerd op het aantal voertuigen op elektriciteit en het gemiddelde energieverbruik per voertuigtype. Het gaat vooral om personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, autobussen (inclusief trolleybussen), bromfietsen en elektrische fietsen.
Scheepvaart
Alle vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart. Visserij valt hier niet onder.

Van 1955 tot en met 1960 is de afzet van gasolie aan de scheepvaart inclusief de visserij.
Gasolie en lichte stookolie
Olie voor gebruik buiten het wegverkeer, bijvoorbeeld voor lichtere scheepsmotoren, dieseltreinen en andere dieselmotoren, zoals in landbouwwerktuigen en bouwmaterieel. Het kookpunt van gasolie ligt tussen 180 en 380 graden Celsius, dat van lichte stookolie loopt op tot 540 graden Celsius. De lichte stookolie, waaronder huisbrandolie, wordt vooral in de industrie gebruikt. De gasolie voor landbouwwerktuigen wordt ook rode diesel genoemd, naar de kleurstof die is toegevoegd om aan te geven dat het accijnsvrij is. Qua samenstelling is het nagenoeg gelijk aan autodiesel.
Totaal gasolie en lichte stookolie
Het totaal van de afzet aan de binnenvaart, de zeevaart en de handelaren scheepvaart.
Afzet aan binnenvaart
De afzet van gasolie en lichte stookolie voor alle typen schepen die op de binnenwateren varen. Hierbij is niet inbegrepen de afzet die is bestemd voor visserij.

Van 1956 tot en met 1960 is alle afzet voor finaal verbruik van gasolie aan de binnenvaart inbegrepen bij de afzet aan de handelaren scheepvaart. Van 1961 tot en met 1981 is dit voor een onbekend deel het geval. Van 1955 tot en met 1978 is alle afzet voor bunkers van gasolie door de binnenvaart inbegrepen bij de afzet voor bunkers aan de handelaren scheepvaart. Vanaf 1979 is dit voor een onbekend deel het geval.
Afzet aan zeevaart
De afzet van gasolie voor alle typen zeegaande schepen.

Tot 1961 valt afzet voor visserij hieronder. Vanaf 1961 valt afzet voor visserij onder een aparte post genaamd: Visserij.
Afzet aan handelaren scheepvaart
De afzet van gasolie en lichte stookolie aan handelaren voor de scheepvaart.

Tot 1990 is een deel gasolieverbruik voor internationale binnen- en zeevaart en visserij inbegrepen bij het verbruik van de handelaren scheepvaart.

Vanaf 1990 wordt de visserij, internationale binnen- en zeevaart apart gepubliceerd.
Stookolie
Zware olie voor voorstuwing van de grensoverschrijdende scheepvaart (bunkering), maar ook als brandstof in de industrie.
Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie is bij kamertemperatuur stroperig en moet voor gebruik voorverwarmd worden om het vloeibaar te maken.
Totaal stookolie
Het totaal van laagzwavelige en hoogzwavelige stookolie.
Laagzwavelig
Stookolie met een zwavelgehalte van 1 procent of minder.

Wordt vooral gebruikt voor voorstuwing van de grensoverschrijdende scheepvaart (bunkering), maar ook als brandstof in de industrie.
Hoogzwavelig
Stookolie met een zwavelgehalte groter dan 1 procent.

Wordt vooral gebruikt voor voorstuwing van de grensoverschrijdende scheepvaart (bunkering).
Luchtvaart
Alle vervoer van personen en goederen via de lucht.
Vliegtuigkerosine
Brandstof voor vliegtuigen met een straalmotor, bekend als vliegtuigkerosine. Kerosine is een halfzware olie met een kookpunt tussen 150 en 300 graden Celsius. Bepaalde specificaties maken het geschikt voor gebruik in de luchtvaart. Vliegtuigkerosine stond voorheen bekend als jetfuel op petroleumbasis.
Vliegtuigbenzine
Brandstof voor vliegtuigen met een zuigermotor. Dit zijn vaak sportvliegtuigen met een propeller.
Jetfuel op benzinebasis
Brandstof voor vliegtuigen met een straalmotor. Het is een mengsel van lichtere motorbenzine, zwaardere kerosine en soms nafta. Vanaf 1988 is dit product niet meer afgeleverd aan eindverbruikers.
Railverkeer
Alle vervoer van personen en goederen via railverbindingen, zoals trein, tram en metro. Vervoer op het eigen bedrijfsterrein valt hier niet onder.
Trolleybussen vallen onder het wegverkeer.
Diesel
Olie voor gebruik buiten het wegverkeer, bijvoorbeeld voor lichtere scheepsmotoren, dieseltreinen en andere dieselmotoren, zoals in landbouwwerktuigen en bouwmaterieel. Het kookpunt van gasolie ligt tussen 180 en 380 graden Celsius, dat van lichte stookolie loopt op tot 540 graden Celsius. De lichte stookolie, waaronder huisbrandolie, wordt vooral in de industrie gebruikt. De gasolie voor landbouwwerktuigen wordt ook rode diesel genoemd, naar de kleurstof die is toegevoegd om aan te geven dat het accijnsvrij is. Qua samenstelling is het nagenoeg gelijk aan autodiesel.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.