Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Afzet motorbrandstoffen Perioden Motorbrandstoffen in petajoule Totaal afzet (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Wegverkeer en overige afnemers Totaal wegverkeer en overige afnemers (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Scheepvaart Totaal scheepvaart (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Luchtvaart Totaal luchtvaart (PJ) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Autogas (lpg) (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Motorbenzine Totaal motorbenzine (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Wegverkeer en overige afnemers Diesel Totaal diesel (mln kg) Motorbrandstoffen in volume Autogas (lpg) (mln liter) Motorbrandstoffen in volume Motorbenzine Totaal motorbenzine (mln liter) Motorbrandstoffen in volume Diesel Totaal diesel (mln liter)
Totaal afzet 2020 april* 73,2 28,1 40,8 3,7 7 214 435 12 285 521
Totaal afzet 2020 december* 81,2 33,1 40,1 7,5 7 306 461 14 408 551
Totaal afzet 2021 januari* 76,7 28,6 40,6 7,1 8 255 404 14 340 483
Totaal afzet 2021 februari* 71,6 29,2 35,9 6,0 7 248 426 13 331 509
Totaal afzet 2021 maart* 84,7 36,1 41,4 6,8 9 311 522 17 414 624
Totaal afzet 2021 april* 83,1 34,8 41,0 6,9 9 320 483 16 427 578
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de afzet in Nederland van motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers. Een deel van de afzet is bestemd voor verbruik in Nederland en voor het internationale wegverkeer. Dit wordt het finaal verbruik genoemd. Het andere deel is bestemd voor internationaal vervoer over zee en door de lucht. Deze post wordt van oudsher bunkers genoemd.

De tabel bevat cijfers over alle soorten vervoer. Landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer. Per vervoerscategorie worden cijfers voor de relevante motorbrandstoffen gegeven. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel. Biobrandstoffen zijn producten die zijn gewonnen uit landbouwgewassen.

De afzet van motorbrandstoffen wordt uitgedrukt in energie (petajoule) en fysieke eenheden (miljoen kg of miljoen kWh). Voor het wegverkeer wordt de afzet ook in volume (miljoen liter) gepubliceerd.
Verder zijn gegevens (in petajoule) opgenomen voor totaal vervoer, totaal scheepvaart, totaal luchtvaart en totaal railverkeer. Voor fysieke eenheden is dit niet mogelijk, omdat verschillende eenheden (bijvoorbeeld kg en kWh) niet optelbaar zijn.

Sinds 2013 wordt laag-accijns rode diesel niet meer verkocht. De afnemers van deze rode diesel, zoals bouw en landbouw, zijn sindsdien verplicht de hoog-accijns diesel te tanken die ook door het wegvervoer wordt verbruikt. Tot augustus 2016 werd maandelijks een modelmatige inschatting gemaakt van het aandeel van het wegvervoer in het gebruik van diesel. Deze modelmatige inschatting wordt voor het bepalen van maandcijfers niet langer verantwoord geacht. Het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers in de maandtabellen is daarmee komen te vervallen. Op jaarbasis wordt het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers wel gepubliceerd in de tabel: ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig vanaf januari 2019.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 30 juli 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Motorbrandstoffen in petajoule
Hoeveelheden in petajoule van energiedragers die worden verbruikt voor de aandrijving van vervoersmiddelen en werktuigen. Hiertoe behoren motorbenzine, diesel, kerosine, aardgas, elektriciteit en stookolie. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Eén PJ is 1 000 000 000 000 000 joule (een 1 met 15 nullen) en komt overeen met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of 278 miljoen kilowattuur elektriciteit.
Totaal afzet
Hoeveelheden energiedragers die worden verbruikt voor de aandrijving van vervoersmiddelen en werktuigen.
Wegverkeer en overige afnemers
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.

Overige afnemers
Hieronder valt verbruik door landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Totaal wegverkeer en overige afnemers
De totale afzet van motorbrandstoffen voor wegverkeer en overige afnemers, te weten autogas (lpg), motorbenzine, diesel, aardgas en elektriciteit.
Scheepvaart
Alle vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart. Visserij valt hier niet onder.

Van 1955 tot en met 1960 is de afzet van gasolie aan de scheepvaart inclusief de visserij.
Totaal scheepvaart
De totale afzet van motorbrandstoffen voor de scheepvaart, te weten gasolie en stookolie.
Luchtvaart
Alle vervoer van personen en goederen via de lucht.
Totaal luchtvaart
De totale afzet van motorbrandstoffen voor de luchtvaart, te weten vliegtuigkerosine, vliegtuigbenzine en jetfuel op benzinebasis.
Motorbrandstoffen in fysieke eenheden
Hoeveelheden in miljoenen kg, miljoenen kWh of miljoenen m3 van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van voertuigen die personen of goederen verplaatsen. Hiertoe behoren motorbenzine, autodiesel, kerosine, aardgas, elektriciteit en stookolie. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Wegverkeer en overige afnemers
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.

Overige afnemers
Hieronder valt verbruik door landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Autogas (lpg)
Motorbrandstof bestaande uit propaan en butaan. Vaak wordt dit ook lpg (liquefied petroleum gas) genoemd. In de zomer is de verhouding propaan/butaan ongeveer 60:40, in de winter 70:30.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en om de CO2-uitstoot van benzine te verminderen.
Totaal motorbenzine
Het totaal van de motorbenzines euro95 en super ongelood 98 (beide loodvrij) en normaal en super (beide loodhoudend).
Diesel
Brandstof voor dieselmotoren voor wegverkeer, landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Totaal diesel
Het totaal van laagzwavelige en hoogzwavelige diesel.
Motorbrandstoffen in volume
Hoeveelheden in miljoen liter van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van auto's, autobussen, vrachtwagens, motoren, brommers en dergelijke. Hiertoe behoren autogas, motorbenzine en diesel. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en diesel.
Autogas (lpg)
Motorbrandstof bestaande uit propaan en butaan. Vaak wordt dit ook lpg (liquefied petroleum gas) genoemd. In de zomer is de verhouding propaan/butaan ongeveer 60:40, in de winter 70:30.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en om de CO2-uitstoot van benzine te verminderen.
Totaal motorbenzine
Het totaal van de motorbenzines euro95 en super ongelood 98 (beide loodvrij) en normaal en super (beide loodhoudend).
Diesel
Brandstof voor dieselmotoren voor wegverkeer, landbouw, bouw, railverkeer, defensie en dienstverlening.
Totaal diesel
Het totaal van laagzwavelige en hoogzwavelige autodiesel.