Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over de afzet in Nederland van motorbrandstoffen voor vervoer en overige afnemers. Een deel van de afzet is bestemd voor verbruik in Nederland en voor het internationale wegverkeer. Dit wordt het finaal verbruik genoemd. Het andere deel is bestemd voor internationaal vervoer over zee en door de lucht. Deze post wordt van oudsher bunkers genoemd.

De tabel bevat cijfers over alle soorten vervoer. Landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer. Per vervoerscategorie worden cijfers voor de relevante motorbrandstoffen gegeven. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel. Biobrandstoffen zijn producten die zijn gewonnen uit landbouwgewassen.

De afzet van motorbrandstoffen wordt uitgedrukt in energie (petajoule) en fysieke eenheden (miljoen kg of miljoen kWh). Voor het wegverkeer wordt de afzet ook in volume (miljoen liter) gepubliceerd.
Verder zijn gegevens (in petajoule) opgenomen voor totaal vervoer, totaal scheepvaart, totaal luchtvaart en totaal railverkeer. Voor fysieke eenheden is dit niet mogelijk, omdat verschillende eenheden (bijvoorbeeld kg en kWh) niet optelbaar zijn.

Sinds 2013 wordt laag-accijns rode diesel niet meer verkocht. De afnemers van deze rode diesel, zoals bouw en landbouw, zijn sindsdien verplicht de hoog-accijns diesel te tanken die ook door het wegvervoer wordt verbruikt. Tot augustus 2016 werd maandelijks een modelmatige inschatting gemaakt van het aandeel van het wegvervoer in het gebruik van diesel. Deze modelmatige inschatting wordt voor het bepalen van maandcijfers niet langer verantwoord geacht. Het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers in de maandtabellen is daarmee komen te vervallen. Op jaarbasis wordt het onderscheid in dieselverbruik tussen wegvervoer en overige afnemers wel gepubliceerd in de tabel: ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2017 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2018 zijn voorlopig.

Wijziging per 28 augustus 2020
Voorlopige cijfers voor maand juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

Afzet motorbrandstoffen Perioden Motorbrandstoffen in petajouleTotaal afzet (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleWegverkeer en overige afnemersTotaal wegverkeer en overige afnemers (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleScheepvaartTotaal scheepvaart (PJ) Motorbrandstoffen in petajouleLuchtvaartTotaal luchtvaart (PJ) Motorbrandstoffen in fysieke eenhedenWegverkeer en overige afnemersAutogas (lpg) (mln kg) Wegverkeer en overige afnemersMotorbenzineTotaal motorbenzine (mln kg) Wegverkeer en overige afnemersDieselTotaal diesel (mln kg) Motorbrandstoffen in volumeAutogas (lpg) (mln liter) Motorbrandstoffen in volumeMotorbenzineTotaal motorbenzine (mln liter) Motorbrandstoffen in volumeDieselTotaal diesel (mln liter)
Totaal afzet 2019 juni* 84,4 36,4 32,7 14,7 10 347 493 18 463 590
Totaal afzet 2020 februari* 87,3 35,6 39,7 11,3 9 339 484 17 452 579
Totaal afzet 2020 maart* 87,2 34,0 43,4 9,3 8 288 498 15 384 596
Totaal afzet 2020 april* 73,7 28,1 41,3 3,7 6 214 435 12 285 521
Totaal afzet 2020 mei* 80,5 33,7 41,5 4,8 8 289 490 14 386 586
Totaal afzet 2020 juni* 80,9 33,8 41,1 5,6 10 308 472 18 410 564
Bron: CBS.
Verklaring van tekens