Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Indelingen Stroomgebieddistricten Perioden Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Koper (kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Hoeveelheden Zink (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Vervuilingseenheden (VE) (1000 v.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Koper (kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Hoeveelheden Zink (kg) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Totaal alle installaties Nederland 2018 1.773.436 26.406 1.016.606 94.116 13.307 138.509 438.978 1.909 69.057 14.006 1.676 8.432 66.133 93 85 87
Totaal alle installaties Nederland 2019 1.904.102 26.144 1.002.491 94.209 13.555 . . 2.019 73.296 14.391 1.767 . . 93 85 87
Oxidatiebedden Nederland 2018 6.772 90 3.621 286 38 360 1.369 14 438 136 7 79 296 88 52 81
Oxidatiebedden Nederland 2019 7.765 91 3.567 310 40 . . 14 478 142 8 . . 87 54 80
Aeratietanks Nederland 2018 639.457 9.633 369.536 34.611 4.817 51.538 152.924 701 25.895 5.744 615 2.932 24.076 93 83 87
Aeratietanks Nederland 2019 668.048 9.231 346.603 34.805 5.059 . . 746 27.568 5.800 734 . . 92 83 85
Oxidatietanks Nederland 2018 275.258 4.110 159.281 14.403 1.954 18.800 72.358 292 10.515 1.933 290 1.084 9.853 93 87 85
Oxidatietanks Nederland 2019 291.099 4.044 157.666 13.998 1.991 . . 306 10.953 2.015 264 . . 93 86 87
Oxidatiesloten Nederland 2018 69.542 1.053 40.751 3.763 680 6.707 21.984 68 2.458 422 63 367 4.191 94 89 91
Oxidatiesloten Nederland 2019 74.995 1.046 40.600 3.649 711 . . 71 2.630 422 59 . . 94 88 92
Carrousels Nederland 2018 566.658 8.426 324.802 29.933 4.231 38.692 138.946 587 21.086 3.544 485 2.687 21.008 94 88 89
Carrousels Nederland 2019 611.472 8.468 328.524 29.803 4.157 . . 596 21.397 3.616 461 . . 93 88 89
Discontinue systemen Nederland 2018 2.523 38 1.577 115 22 163 473 2 108 14 5 9 69 93 88 80
Discontinue systemen Nederland 2019 2.433 29 1.123 99 15 . . 2 97 12 3 . . 91 88 80
Parallelle installaties Nederland 2018 59.750 903 34.524 3.264 518 5.764 17.602 64 2.404 411 56 338 2.511 93 87 89
Parallelle installaties Nederland 2019 65.860 889 34.052 3.210 475 . . 68 2.494 410 59 . . 93 87 88
Tweetrapsinstallaties Nederland 2018 145.563 2.056 78.834 7.382 1.003 16.070 32.410 172 5.832 1.752 152 910 3.997 93 76 85
Tweetrapsinstallaties Nederland 2019 104.321 1.324 51.051 4.687 622 . . 128 4.032 1.321 114 . . 92 72 82
Compactinstallaties Nederland 2018 7.913 97 3.680 359 44 414 913 8 321 49 3 24 132 91 86 93
Compactinstallaties Nederland 2019 9.652 101 3.872 364 46 . . 12 512 64 8 . . 87 82 82
Nereda korrelslib reactor Nederland 2018
Nereda korrelslib reactor Nederland 2019 38.256 557 21.248 2.027 270 . . 41 1.738 330 43 . . 92 84 84
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2018
Hybride Nereda - actief slib systeem Nederland 2019 30.200 364 14.184 1.256 168 . . 35 1.397 260 13 . . 90 79 92
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2018 994.858 15.348 598.052 53.154 7.756 79.988 257.104 1.061 39.001 7.117 791 4.767 39.588 93 87 90
Lozing op regionaal oppervlaktewater Nederland 2019 1.078.476 15.441 604.454 52.954 7.863 . . 1.124 41.694 7.330 848 . . 93 86 89
Lozing op rijkswater Nederland 2018 778.578 11.058 418.554 40.962 5.551 58.522 181.874 847 30.057 6.889 885 3.665 26.545 93 83 84
Lozing op rijkswater Nederland 2019 825.626 10.703 398.037 41.256 5.692 . . 895 31.602 7.061 919 . . 92 83 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het functioneren van het zuiveringsproces van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties: de aan- en afvoer van verontreinigingen, de behaalde zuiveringsrendementen en de gemiddelde waarden van een aantal specifieke procesparameters (=variabele waarmee het zuiveringsproces gecontroleerd en geoptimaliseerd kan worden).
De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- type en beheersvorm van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.
Tevens kunnen de gegevens per stroomgebieddistrict worden weergegeven.
Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen en over procesparameters alleen in de even jaren verzameld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Indelingen’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Aanvoer van afvalwater (influent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties (gehaltes) en hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Afvoer van afvalwater (effluent)
Jaarlijkse gegevens over de concentraties en hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Hoeveelheden
Jaarlijkse gegevens over de resterende hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Vervuilingseenheden (VE)
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.

Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Koper
Zink
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle (of een selectie van) zuiveringsinstallaties.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).